Toewijzing & veiling

Geharmoniseerde toewijzingsregels

De tweede nalevingsperiode (CP2) is gestart op 1 januari 2013 en omvat alle emissies in de periode 2013-2020. De kosteloze toewijzing aan vaste installaties en luchtvaartexploitanten is in deze periode gebaseerd op geharmoniseerde toewijzingsregels:

  • De toewijzing gebeurt niet meer door de Lidstaten maar op een geharmoniseerde manier over gans Europa;
  • De toewijzing gebeurt op basis van historische gegevens omtrent de productie en de uitstoot;
  • Er worden minder emissierechten kosteloos toegewezen dan in de vorige periode (CP1, 2008-2012); tegelijkertijd worden er meer emissierechten geveild;
  • De hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten neemt af naar het einde van de periode;
  • Er wordt geen kosteloze toewijzing toegekend aan vaste installaties voor de aanmaak van elektriciteit;
  • Wijzigingen binnen de exploitant en luchtvaartexploitant (bv. fusie, splitsing, verminderde capaciteit,...) kan aanleiding geven tot wijzigingen van de kosteloze toewijzing;
  • Er werden maatregelen tegen koolstoflekken (carbon leakage measures) geïmplementeerd om een delokalisatie van de productie tegen te gaan door een eventuele meerkost vanuit de ETS tegenover niet-EU landen.

Kosteloze toewijzing

Jaarlijks wordt er in februari een gratis toewijzing toegekend aan vaste installaties en luchtvaartexploitanten die onder de EU-ETS vallen. Deze kosteloze toewijzing is gebaseerd op nationale toewijzingstabellen die in principe voor de ganse periode bepaald worden.

Er kunnen echter wel steeds nieuwkomers in de EU-ETS toegevoegd worden aan deze toewijzingstabellen. Daarnaast kunnen er evenzeer wijzigingen aangebracht worden, bijvoorbeeld indien er een significante wijziging van de capaciteit van een installatie is, indien er een fusie van (luchtvaart)exploitanten is,....

De toewijzingstabellen van de vorige periode (CP1, 2008-2012) kunt u hieronder downloaden:

Veiling

Gedurende de huidige nalevingsperiode (CP2, 2013-2020) zullen ongeveer de helft van de algemene emissierechten (EUA's) verkocht worden via veilingen; dit in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 1031/2010 (ook de "Veilingverordening" genoemd).

De Europese Commissie heeft het Duitse veilingplatform EEX aangeduid als algemeen Europees veilingplatform voor de Europese lidstaten. Net zoals de meeste lidstaten, neemt België deel aan dit platform (en dit sinds eind 2012). Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk nemen niet deel aan dit algemene platform, maar organiseren zelf hun veilingen. Duitsland en Polen gebruiken hiervoor eveneens (een gescheiden versie) van het EEX veilingplatform; het Verenigd Koninkrijk doet hiervoor beroep op het ICE veilingplatform.

Elke exploitant of luchtvaartexploitant in de EU-ETS kan aan deze veilingen deelnemen. Andere entiteiten (bv. investeringsfirma's of banken en in principe zelfs individuen) kunnen eveneens deelnemen. Elke entiteit die wenst deel te nemen, moet echter aan alle vereisten van de Veilingverordening voldoen, evenals aan alle eventuele bijkomende vereisten die door de veilingplatformen (EEX/ICE) zelf opgelegd worden. In de praktijk nemen slechts een 20-tal entiteiten deel aan de Europese veilingen.

Alle veilingplatformen publiceren een veilingkalender op hun website. Deze kalender geeft een overzicht van de veilingdata en van de geveilde hoeveelheden emissierechten per datum (hier bijvoorbeeld de veilingkalender van EEX).

Via volgende link bekomt u een rapport van de Belgische veilinginkomsten dusver: BE veilinginkomsten (periode 2013 - december 2018).

Koolstoflekken (carbon leakage)

In theorie kunnen exploitanten, omwille van de kosten verbonden aan de klimaatpolitiek zoals in de EU-ETS, hun productie verhuizen naar landen buiten de EU. Indien de emissies van broeikasgassen daar minder strikt gereguleerd zouden zijn, zou dezelfde installatie buiten de EU dan meer kunnen gaan uitstoten. Dit ongewenst effect noemt men koolstoflekken (Carbon Leakage). Bovendien gaat dit ten koste van de Europese economie. Om dit te vermijden worden minder of meer emissierechten gratis toegewezen aan sectoren die blootgesteld zijn aan het risico op koolstoflekken.

Voor bijkomende informatie omtrent koolstoflekken kunt u de website van de Europese Commissie raadplegen: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/index_en.htm.

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]