Inlevering

Elk jaar moeten de exploitanten van vaste installaties en de vliegtuigexploitanten onder de EU-ETS voor eind april een hoeveelheid emissierechten inleveren die minstens overeenkomt met de broeikasgasemissies (in ton CO2-equivalent) gedurende het voorgaande jaar.

Nog tot 30 april 2021 kunnen exploitanten van vaste installaties enkel algemene emissierechten (EUA of CHU) van fase III (2013-2020) inleveren; vliegtuigexploitanten kunnen zowel algemene emissierechten (EUA or CHU) als luchtvaartemissierechten (EUAA or CHUA) van fase III (2013-2020) inleveren.

Belangrijk: fase IV (2021-2030) emissierechten kunnen niet ingeleverd worden voor de compensatie van fase III (2013-2020) emissies!
Een overschot of tekort bij de inlevering voor fase III (2013-2020) emissies wordt integraal overgedragen naar fase IV (2021-2030).

Een inleveringstransactie invoeren

In april worden gemachtigde vertegenwoordigers (AR) van exploitant- en vliegtuigexploitanttegoedrekeningen door het register via een pop-upscherm begeleid bij de inlevering zodra zij naar de gegevens (details) van een rekening gaan.

Niettemin, zijn onderstaande acties nodig om een inlevering van emissierechten in het register uit te voeren:

  1. Een gemachtigd vertegenwoordiger (AR) met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) moet zich aanmelden in het register.
    • Kijk op deze pagina voor het geval u problemen ondervindt bij het inloggen in het register.
  2. Deze AR moet naar de betreffende rekening van de installatie of de luchtvaartexploitant gaan, via "Rekeningen" > "Uw rekening(en)" en door te klikken op het saldo van de betreffende rekening.
  3. Als u emissierechten op de geselecteerde rekening hebt, kunt u kiezen voor "Een transactie voorstellen" en daarna voor "Emissierechten inleveren".
  4. Op het scherm voor het inleveren van transacties ziet u een samenvatting van de huidige nalevingsstatus. Dit overzicht toont u onder meer het nalevingscijfer (= het aantal emissierechten dat nog moet worden ingeleverd) en de inleveringsverzoeken die mogelijk nog in behandeling zijn en dus nog niet in het nalevingscijfer waren opgenomen..
  5. Voer op dit scherm de [in te leveren hoeveelheid] in - evenveel als het nalevingscijfer - en kies vervolgens "Bevestigen"’.
  6. Net zoals bij een gewone transactie moet u de inleveringstransactie bevestigen met uw EU login-wachtwoord en met een SMS of soft token challenge.
  7. Standaard moet een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) nu inloggen in het register om de overeenkomstige taak goed te keuren.

Het menu "Transacties"” laat u toe om de status van de nalevingstransactie op te volgen.

Indien u meer emissierechten inlevert dan nodig, dan wordt dit overschot overgedragen en zal dit meetellen voor de naleving van de volgende jaren.

Eventuele internationale kredieten (CER’s of ERU’s) kunnen niet rechtstreeks ingeleverd worden! U dient deze eerst in te wisselen voor emissierechten; zie ook hieronder.
U moet een eventuele inwisseling van CERs of ERUs voor het einde van april 2021 uitvoeren.

Nalevingsstatus

Gemachtigde vertegenwoordigers kunnen steeds de nalevingsstatus van hun installaties of luchtvaartexploitant nagaan door zich aan te melden in het register en door vervolgens naar het rekeningoverzicht te gaan via "Rekeningen" > "Uw rekening(en)". In de kolom "Dynamische nalevingsstatus" kunt u meteen de huidige (meest recente) dynamische nalevingsstatus zien. Wanneer u vervolgens op de nummer of het saldo van een rekening klikt, kunt u vervolgens naar het tabblad "Naleving" gaan om de gedetailleerde nalevingsstatus van die installatie of luchtvaartexploitant na te gaan.

De nalevingstabel die weergegeven wordt, geeft een overzicht van de geverifieerde emissies per jaar. Onder de tabel vindt u daarenboven meer informatie terug over de nalevingsstatus. Zo geven het nalevingscijfer en de dynamische nalevingsstatus (A, B, C of X) aan of u reeds aan alle nalevingsverplichtingen voldaan hebt.

Als de hoeveelheid ingeleverde emissierechten exact gelijk is aan de geverifieerde emissies, dan zal het nalevingscijfer 0 zijn. Zo lang het nalevingscijfer negatief is, werden er minder emissierechten ingeleverd dan nodig voor de naleving!

Gebruik van internationale kredieten - slechts mogelijk tot eind april 2021

Nog tot eind april 2021 kunnen (luchtvaart)exploitanten internationale kredieten (CER's of ERU's) die zij op hun rekening verkregen hebben inwisselen voor emissierechten. Deze emissierechten kunnen niet onderscheiden worden van eventuele andere (bv. kosteloos toegewezen) emissierechten. Let wel, er is een een limiet per installatie/luchtvaartexploitant op de hoeveelheid kredieten die een exploitant kan inwisselen.

Houd er steeds rekening mee dat bepaalde internationale kredieten niet langer gebruikt kunnen worden in de EU-ETS, de zogenaamde ineligible kredieten, en dat u deze dus ook niet kunt inwisselen voor emissierechten. Deze kredieten kunnen niet meer ontvangen worden op, maar wel nog aangehouden worden op EU-ETS rekeningen.

Sancties bij niet of laattijdig inleveren

Als de verplichte inlevering niet tijdig gebeurt, moeten (luchtvaart)exploitanten een boete betalen van € 100 per emissierecht dat niet ingeleverd werd!

Deze boete ontslaat de exploitant bovendien niet van de verplichting om alsnog de ontbrekende emissierechten in te leveren.

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]