Inlevering

Elk jaar moeten de exploitanten van vaste installaties en de vliegtuigexploitanten onder de EU-ETS voor eind april een hoeveelheid emissierechten inleveren die minstens overeenkomt met de broeikasgasemissies (in ton CO2-equivalent) gedurende het voorgaande jaar.

Een inleveringstransactie invoeren

Om een inlevering van emissierechten in het register uit te voeren, moet een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) van de exploitant zich aanmelden in het register (bekijk deze pagina indien u problemen ondervindt bij het aanmelden in het register). Vervolgens gaat de AR naar de betreffende rekening van de installatie of luchtvaartexploitant, via "Rekeningen" > "Uw rekening(en)". Door op het saldo van de betreffende rekening te klikken bekomt hij de pagina met de (saldo-)gegevens van de geselecteerde rekening. Voor de inlevering zijn dit tabblad ("Saldo"Ž) - voor het invoeren van (inleverings-)transacties - en het tabblad "Naleving" - voor het raadplegen van de nalevingsstatus - op de overzichtspagina van de rekeninggegevens van belang.

In het tabblad Saldo kunt u, indien u emissierechten (EUA's of -in geval van een luchtvaartexploitant- aEUA's) op deze rekening staan hebt, kiezen voor "Transactie voorstellen" en vervolgens voor "Inlevering van emissierechten".

Eventuele internationale kredieten (CER’s of ERU’s) kunnen niet rechtstreeks ingeleverd worden! U dient deze eerst in te wisselen voor emissierechten; zie ook hieronder.

Na het selecteren van de inleveringstransactie, ziet u de samenvatting van de huidige nalevingsstatus. Deze toont u onder meer het nalevingscijfer (= de nog in te leveren eenheden) evenals de inleveringsverzoeken die eventueel nog in behandeling zijn en die bijgevolg nog niet meegerekend werden in het nalevingscijfer.

Geef de [In te leveren hoeveelheid]‘ op —evenveel als het nalevingscijfer— en kies vervolgens voor "Bevestigen"’. Net als bij een gewone transactie moet u de inlevering bevestigen met uw EU login-paswoord en met een eenmalige SMS challenge.

Een inleveringstransactie moet steeds door een tweede persoon bevestigd worden!
  • Als er minstens één bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) aangeduid is op de rekening, dan moet een AAR de inleveringstransactie goedkeuren.
  • Als er geen AAR aangeduid is op de rekening, dan moet een andere AR de inleveringstransactie goedkeuren.

De (A)AR moet de inlevering goedkeuren door de corresponderende taak goed te keuren via het menu Takenoverzicht“; daarna wordt de inlevering onmiddellijk gestart. Vanaf dan kunt u via het menu-item Transacties” de status van de inleveringstransactie opvolgen.

Indien u meer emissierechten inlevert dan nodig, dan wordt dit overschot overgedragen en zal dit meetellen voor de naleving van de volgende jaren.

Nalevingsstatus

Een (bijkomende) gemachtigde vertegenwoordiger kan steeds de nalevingsstatus van zijn installaties of luchtvaartexploitant nagaan door zich aan te melden in het register en door vervolgens naar het rekeningoverzicht te gaan via "Rekeningen" > "Uw rekening(en)". In de kolom "Dynamische nalevingsstatus" kunt u meteen de huidige (meest recente) dynamische nalevingsstatus zien. Wanneer u vervolgens op de nummer of het saldo van een rekening klikt, kunt u vervolgens naar het tabblad "Naleving" gaan om de gedetailleerde nalevingsstatus van die installatie of luchtvaartexploitant na te gaan.

De nalevingstabel die weergegeven wordt, geeft een overzicht van de geverifieerde emissies per jaar. Onder de tabel vindt u daarenboven meer informatie terug over de nalevingsstatus. Zo geven het nalevingscijfer en de dynamische nalevingsstatus (A, B, C of X) aan of u reeds aan alle nalevingsverplichtingen voldaan hebt.

Als de hoeveelheid ingeleverde emissierechten exact gelijk is aan de geverifieerde emissies, dan zal het nalevingscijfer 0 zijn. Zo lang het nalevingscijfer negatief is, werden er minder emissierechten ingeleverd dan nodig voor de naleving!

Gebruik van internationale kredieten

Sinds 2013 kunnen (luchtvaart)exploitanten internationale kredieten (CER's of ERU's) niet langer rechtstreeks gebruiken bij het inleveren; zij moeten de kredieten eerst inwisselen. Bij het inwisselen van internationale kredieten, krijgen zij in ruil een even grote hoeveelheid emissierechten die zij vervolgens wel kunnen inleveren; deze emissierechten kunnen niet onderscheiden worden van eventuele andere (bv. kosteloos toegewezen) emissierechten. Let wel, het inwisselen van geldige internationale kredieten is slechts mogelijk tot het einde van de derde fase (2013-2020).

Er staat ook een limiet, namelijk een kredietrecht, op de hoeveelheid kredieten die een exploitant kan inwisselen.

Houd er steeds rekening mee dat bepaalde internationale kredieten niet langer gebruikt kunnen worden in de EU-ETS, de zogenaamde ineligible kredieten, en dat u deze dus ook niet kunt inwisselen voor emissierechten!

Sancties bij niet of laattijdig inleveren

Als de verplichte inlevering niet tijdig gebeurt, moeten (luchtvaart)exploitanten een boete betalen van € 100 per emissierecht dat niet ingeleverd werd!

Deze boete ontslaat de exploitant bovendien niet van de verplichting om alsnog de ontbrekende emissierechten in te leveren.

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]