Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik...

Wat kan ik doen indien...B. Rekeningen
  • De meerderheid van de deelnemers aan (EU) emissiehandel bestaat uit de exploitanten van de installaties die onder de EU ETS vallen en van de luchtvaartexploitanten die onder de EU ETS vallen ten gevolge van de Europese richtlijn en de nationale wetgeving.

   Afgezien van deze exploitanten, kan elke natuurlijke persoon of wettelijke entiteit een handelsrekening in het register openen om deel te nemen aan de nationale, Europese of internationale emissiehandel.


  • De verschillende types rekeningen zijn:

   Afgezien van bovenstaande gebruikersrekeningen, bestaan er ook verscheidene andere partijtegoedrekeningen en technische rekeningen. Deze rekeningen worden rechtstreeks beheerd door de nationale of centrale registeradministrateur.

  • De verschillende rekeningen voor de handel in emissierechten door derden zijn:

   Klik op de links hierboven voor meer details over de betreffende rekeningen.

  • Ja.


  • Broeikasgasvergunningen voor vaste installaties en luchtvaartexploitant worden uitgegeven door de bevoegde autoriteit (CA) van de installatie of luchtvaartexploitant.

   De CA van een vaste installatie wordt bepaald door de vestiging van de installatie. De CA van een luchtvaartexploitant is te raadplegen op deze lijst.

   Neem contact op met uw respectieve bevoegde autoriteit voor uw vragen inzake uw broeikasgasvergunning.

  • Elke exploitant en vliegtuigexploitant, zoals gespecifieerd in de Europese wetgeveing, moet over een broeikasgasvergunning beschikken voor zijn installatie of luchtvaartactiviteit. Deze vergunning wordt uitgereikt door de bevoegde autoriteit (CA) van de installatie of de luchtvaartactiviteit.

   De CA zal de registeradministrateur waarschuwen in het geval dat er een nieuwe broeikasgasvergunning uitgereikt wordt onder de EU ETS. Op zijn beurt zal de registeradministrateur vervolgens contact opnemen met de (luchtvaart)exploitant om de procedure voor de opening van de verplichte gebruikersrekening in het register voor broeikasgassen op te starten.

   Neem contact op met de helpdesk van het register indien uw installatie of luchtvaartexploitant onder de EU ETS valt en indien u nog geen activeringsformulier voor de opening van uw rekening ontvangen hebt.

  • (Vliegtuig)exploitanten moeten de volgende documenten aanleveren in bijlage aan het activeringsformulier voor de aanvraag voor de opening van hun rekening:

   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger (onder meer ter controle van de handtekening);
   • De documenten die duidelijk het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger in naam van de rekeninghouder aangeven (voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlages I en II van het activeringsformulier);

   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van elk van de gemachtigde of bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Originele uittreksels uit het strafregister van elk van de gemachtigde of bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening;
   • Een bewijs van de permanente verblijfplaats van elk van de gemachtigde of bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening, tenzij hun verblijfplaats reeds vermeld wordt op het bijgevoegde identiteitsbewijs of de uitreksels uit het strafregister (bv. een uitprint van de inhoud van de elektronische identiteitskaart,...)

   Indien één van de bovenvermelde documenten afgegeven werd buiten België, dan moet dit document gecertifieerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden (afhankelijk van het land van oorsprong). Elke kopie van een document afgegeven buiten België moet door een Belgische notaris gecertifieerd worden (behalve kopieën van Belgische identiteitskaarten/verblijfsvergunningen of uittreksels uit het Staatsblad).
   De datum van de certificatie, de authenticatie met Apostille of de legalisatie mag hoogstens drie maanden vóór het versturen van het activeringsformulier zijn.
   Indien één van de bovenvermelde documenten opgesteld werd in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan dient dit document vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van de voornoemde vier talen.
   Gelieve de helpdesk van het register telefonisch te contacteren in geval van vragen of twijfels inzake het activeringsformulier of inzake de documenten die moeten aangeleverd worden.

  • De opening van een rekening voor handel in emissierechten kan aangevraagd worden door een email te versturen naar de helpdesk. De helpdesk zal u in antwoord op uw email het correcte aanvraagformulier toesturen. Gelieve dit formulier nauwgezet te vervolledigen en dit correct ondertekend samen met de noodzakelijke bewijsstukken per aangetekend schrijven terug te sturen.

   Vergewis u ervan dat u het correcte type rekening aanvraagt; er bestaan immers drie verschillende rekeningtypes voor handel in emissierechten, elk met zijn eigen beperkingen en specificaties:

   De opening van een (BE) persoonstegoedrekening of een handelsrekening zal slechts gebeuren na het betalen van de eerste jaarlijks retributie. Deze retributie bedraagt € 545,46 voor het jaar 2016.
  • Om een aanvraag voor de opening van een rekening voor handel in emissierechten te doen, dient de handelaar nauwgezet het activeringsformulier te vervolledigen. Dit formulier wordt hem opgestuurd na een email van de handelaar aan de helpdesk.

   De volgende documenten moeten aangeleverd worden in bijlage aan het activeringsformulier voor de aanvraag voor de opening van een rekening voor handel in emissierechten:

   • Een kopie van de oprichtingsakten van de rechtspersoon en een kopie van een document waaruit blijkt dat de rechtspersoon is geregistreerd;
   • Een bewijs dat de persoon die de opening van de rekening aanvraagt, een open bankrekening heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en de details van deze open bankrekening;
   • Een bevestiging van inschrijving in het Belgische btw-register;
   • Informatie over de uiteindelijke gerechtigde van de rechtspersoon zoals gedefinieerd in Richtlijn 2005/60/EG, met inbegrip van het type eigendom of controle die deze uitoefent;
   • De lijst van de directeuren en
   • de uitreksels uit het strafregister van elke directeur;
   • Een kopie van het jaarverslag of van de meest recente gecontroleerde financiële overzichten, of als geen gecontroleerde financiële overzichten voorhanden zijn, een kopie van de door het belastingkantoor of de financiële directeur geviseerde financiële overzichten.
   • Bewijsstukken ter staving van het vestigingsadres van de rekeninghouder (rechtspersoon), als dit niet duidelijk valt op te maken uit de overige aangeleverde documenten;

   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de wettelijke vertegenwoordiger van de rekening;
   • Een bewijs van de permanente verblijfplaats van de wettelijke vertegenwoordiger van de rekening, tenzij zijn/haar verblijfplaats reeds vermeld wordt op het bijgevoegde identiteitsbewijs of de uitreksels uit het strafregister (bv. een uitprint van de inhoud van de elektronische identiteitskaart,...);
   • De documenten die duidelijk het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger in naam van de rekeninghouder aangeven (voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlages I en II van het activeringsformulier);

   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van elk van de gemachtigde of bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Originele uittreksels uit het strafregister van elk van de gemachtigde of bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening;
   • Een bewijs van de permanente verblijfplaats van elk van de gemachtigde of bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening, tenzij hun verblijfplaats reeds vermeld wordt op het bijgevoegde identiteitsbewijs of de uitreksels uit het strafregister (bv. een uitprint van de inhoud van de elektronische identiteitskaart,...)

   Indien één van de bovenvermelde documenten afgegeven werd buiten België, dan moet dit document gecertifieerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden (afhankelijk van het land van oorsprong). Elke kopie van een document afgegeven buiten België moet door een Belgische notaris gecertifieerd worden (behalve kopieën van Belgische identiteitskaarten/verblijfsvergunningen of uittreksels uit het Staatsblad).
   De datum van de certificatie, de authenticatie met Apostille of de legalisatie mag hoogstens drie maanden vóór het versturen van het activeringsformulier zijn.
   Indien één van de bovenvermelde documenten opgesteld werd in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan dient dit document vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van de voornoemde vier talen.
   Gelieve de helpdesk van het register telefonisch te contacteren in geval van vragen of twijfels inzake het activeringsformulier of inzake de documenten die moeten aangeleverd worden.
  • Gemachtigde vertegenwoordigers (ARs) kunnen transacties en wijzigingen aan de rekening initiëren (bv. om een AR aan te duiden, te vervangen of te verwijderen). Elke rekening moet minimaal twee ARs hebben. In totaal kunnen maximaal vier ARs aangeduid worden.

   Een rekeninghouder (AH) kan via zijn wettelijke vertegenwoordiger (LR) nog tot drie bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers (AAR) voor de rekening aanduiden. Indien er minstens één AAR aangeduid werd, dan moet een AAR elke transactie die door een AR geïnitieerd werd bevestigen, door de bijhorende taak in de takenlijst goed te keuren. Indien er geen AAR op de rekening aangeduid werd, kan elke AR min of meer onafhankelijk handelen.

   Indien u beslist om AARs aan te duiden, raden wij u aan om minstens twee AARs aan te duiden om te vermijden dat u geen transacties zou kunnen uitvoeren indien de AAR afwezig zou zijn.

   Zowel de ARs als de AARs kunnen alle relevante rekeninginformatie, zoals het saldo, de transacties, de nalevingstabel en de details van de rekeninghouder en alle vertegenwoordigers raadplegen.

   Gedetaileerde informatie hierover en over andere transactieregels kunt u op deze pagina terugvinden.

  • B.2.2 - Hoe kan ik een (A)AR op mijn rekening aanduiden, vervangen of verwijderen?

  • De wettelijke vertegenwoordiger (LR) is de natuurlijke persoon die aangeduid werd (door één of meer natuurlijke personen die de juiste wettelijke machtigingen hebben) om de rekeninghouder (rechtspersoon waarvoor de rekening wordt aangevraagd, meestal een bedrijf) te vertegenwoordigen ten aanzien van de registeradministrateur.

   Gemachtigde en bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers worden door de LR aangeduid om de rekening in het register te beheren. Zij kunnen transacties en wijzigingen aan de rekening initiëren (bijvoorbeeld om een AR aan te duiden, te vervangen of te verwijderen).

   De LR heeft geen rechtstreekse toegang tot de rekening. Een LR kan wel zichzelf als AR of AAR van de rekening aanduiden om rechtstreekse toegang te krijgen.

  • Een LR heeft geen rechtstreekse toegang tot de rekening; indien hij dit wenst, kan hij zichzelf wel aanduiden als AR of AAR op de rekening om een rechtstreekse toegang te krijgen.

  • Ja, de LR kan zichzelf aanduiden als AR of AAR van de rekening om een rechtstreekse toegang tot de rekening te krijgen en om zelf te kunnen handelen als een AR of AAR.


  • De rekeninghouder (AH) is de wettelijke persoon die de opening van een rekening aanvraagt, meestal een onderneming. Vanuit wettelijk oogpunt, wordt de AH in de praktijk vertegenwoordigd door één of meerdere personen met de correcte vertegenwoordigingsbevoegdheid.

   De registeradministrateur vraagt deze perso(o)n(en) om op zijn(hun) beurt één enkele natuurlijke persoon, de wettelijke vertegenwoordiger (LR), aan te duiden op de rekening. De LR is verantwoordelijk voor de aanduiding van de (bijkomend) gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening.

  • Een gemachtigde vertegenwoordiger van een rekening kan delen van de rekeninggegevens, meer bepaald de gegevens van de rekeninghouder, rechtstreeks in het register wijzigen.

   De aanduiding, vervanging of verwijdering van (bijkomend) gemachtigde vertegenwoordigers kan enkel geïnitieerd worden in het register; de registeradministrateur zal vervolgens de nodige documenten per email naar de initiator van de aanvraag doorsturen.

   Andere rekeninggegevens kunnen gewijzigd worden via specifieke procedures.

  • Elke kopie van een document dat uitgegeven werd buiten België moet gecertificeerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden afhankelijk van het land van oorsprong van het document.

   Raadpleeg de pagina over de validatie van bewijsstukken voor meer details.

  • De bijlages IV en VIII van de registerverordening vereisen dat elke kopie van een document dat aangeleverd wordt als bewijsstuk onder deze bijlages door een notaris moet gecertificeerd worden, of dat de kopie moet gelegaliseerd worden indien het document buiten België afegegeven werd.

   Houd er rekening mee dat de datum van de certificatie, de authenticatie met Apostille of de legalisatie hoogstens drie maanden vóór het versturen van de documenten mag zijn.
  • Op de pagina inzake de validatie van bewijsstukken kunt u meer informatie over het certificeren, van een Apostille voorzien of legaliseren van bewijsstukken terugvinden. Contacteer de helpdesk van het register indien u twijfels hebt over wat er dient te gebeuren met uw documenten.

   Houd er rekening mee dat de datum van de certificatie, de authenticatie met Apostille of de legalisatie hoogstens drie maanden vóór het versturen van de documenten mag zijn.

  • Indien u een bewijsstuk aanlevert dat opgesteld werd in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan moet dit bewijsstuk vergezeld worden van een gewaarmerkte vertaling in één van de voornoemde vier talen.

  • Overeenkomstig Art. 25, §1 van de registerverordening moet elke rekeninghouder elk jaar voor 31 december aan de registeradministrateur bevestigen dat de informatie van zijn/haar rekening volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is.

   Elke rekeninghouder en vertegenwoordiger van een rekening in het register moet sowieso elke wijziging van de rekeninggegevens binnen de tien werkdagen aan de registeradministrateur melden!
  • Overeenkomstig Art. 25, §4 van de registerverordening moet de registeradministrateur op zijn minst elke drie jaar nagaan of de informatie die aangeleverd werd voor de opening van een rekening volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw gebleven is.
   Waar mogelijk zal de registeradministrateur de meest recente bewijsstukken zelf opzoeken of zal hij bevestiging zoeken dat deze bewijsstullen onveranderd gebleven zijn; bewijsstukken die niet gevonden kunnen worden, zullen opgevraagd worden.

   Elke rekeninghouder en vertegenwoordiger van een rekening in het register moet sowieso elke wijziging van de rekeninggegevens binnen de tien werkdagen aan de registeradministrateur melden!
  • De jaarlijks retributie bedraagt € 569,65 voor het jaar 2018; dit bedrag wordt elk jaar herberekend op basis van de consumentenprijsindex van de maand januari van het voorgaande jaar.

  • De jaarlijkse retributie wordt elk jaar in de tweede helft van het jaar verstuurd.


  • De jaarlijkse retributie wordt verstuurd naar de wettelijke vertegenwoordiger van de rekening. Indien zijn/haar adres niet actueel is, werd de retributie mogelijks naar een foutief adres verstuurd. Contacteer de helpdesk van het register om dit probleem te melden en onderneem de noodzakelijke stappen om het adres van de wettelijke vertegenwoordiger in het register te wijzigen indien dit de oorzaak van het probleem was.

  • De jaarlijkse retributie wordt verstuurd naar de wettelijke vertegenwoordiger van de rekening. Om de jaarlijks retributie op een ander adres te ontvangen, moet u dus het adres van de wettelijke vertegenwoordiger in het register wijzigen.

 • B.6 Een rekening sluiten
 • B.7 Impact van de Mifid II richtlijn
 • C.1 - Wat zijn de verschillen tussen alle types eenheden?
 • Rekeningen in het Europese register met een rekeningnummer dat start met EU-100-..., meer specifiek exploitanttegoedrekeningen (OHA), luchtvaartexploitanttegoedrekeningen (AOHA), persoonstegoedrekeningen (PHA) en handelsrekeningen (TA), kunnen alle eenheden aanhouden die eligible zijn in de EU ETS. Deze rekeningen kunnen dus EUA, aEUA, AAU, RMU evenals eligibile CER or ERU eenheden aanhouden. Zij kunnen echter geen andere eenheden aanhouden die ineligible zijn in de EU ETS.

  Een persoonstegoedrekening in het Belgische Kyoto-register (BE-PHA; met een rekeningnummer startend met BE-121-...) kan geen emissierechten (EUA of aEUA) aanhouden, maar kan enkel Kyoto-eenheden aanhouden. Deze rekening kan zowel eenheden die eligible als eenheden die ineligible zijn in de EU ETS aanhouden.


 • Ineligibile emissierechten of internationale kredieten (bv. CERs of ERUs) zijn emissie-eenheden die niet langer onder de EU ETS kunnen worden gebruikt. Ineligibile CERs of ERUs kunnen dus ook niet meer ingewisseld worden voor EUAs of aEUAs.

  Klik hier voor meer informatie...

 • Ineligibile eenheden of internationale kredieten (CERs of ERUs) kunnen niet aangehouden worden op gebruikersrekeningen in de EU ETS (OHA, AOHA, PHA of TA), maar kunnen enkel beperkt aangehouden worden op een persoonstegoedrekening in het Belgische Kyoto-register (BE-PHA). Deze eenheden kunnen niet langer in de EU ETS gebruikt worden; deze zouden echter bijvoorbeeld nog gebruikt kunnen worden door Partijn (landen) onder het Kyoto Protocol om hun Kyoto-doelstellingen te verwezenlijken of voor vrijwillige annulering.

  Klik hier om meer informatie...D. Transacties
  • Om emissie-eenheden aan te kopen of te verkopen, kunt u:

   • rechtstreeks handelen met de exploitanten of andere handelaars in emissie-eenheden;
   • een tussenpersoon contacteren (bv. een bank of een gespecialiseerde handelaar);
   • de diensten van een tussenpersoon (broker) gebruiken;
   • intekenen op een van de beurzen die emissie-eenheden verhandelen;
   • deelnemen aan de veiling van emissierechten door de Europese lidstaten.

   Jammer genoeg is er geen algemene lijst met alle partijen die emissie-eenheden aan- of verkopen. Op de Europese website van de EUTL kunt u wel alle rekeningen in de Europese registers oplijsten. Dit geeft u op zijn minst enige informatie over welke exploitanten en handelaars er deelnemen aan de EU ETS (omwille van veiligheidsredenen zijn echter de meeste contactgegevens verborgen).

   Belangrijke opmerkingen over het tijdstip van levering van de kredieten:

   Houd er rekening mee dat een aangekochte eenheid (van een andere rekening binnen de EU ETS) enkel naar uw rekening overgeschreven kan worden indien uw rekeningnummer aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van de rekening van de verkoper toegevoegd werd; deze handeling neemt minstens 7 werkdagen in beslag. Indien u dus zelf emissie-eenheden verkoopt, moet u het rekeningnummer van de doelrekening(en) toevoegen aan de TAL van de rekening van waarop u de eenheden verkoopt.

   Bovenop de vertraging door de toevoeging van een rekening tot de TAL, kan het ook nog minstens 26 uur duren vooraleer de transactie zelf voltooid is; deze vertraging is afhankelijk van de datum en het tijdstip van de ingave van de transactie.

   Enkel indien een transactie vanop een handelsrekening (TA) uitgevoerd wordt, kan de vertraging van 7 werkdagen (omwille van de TAL) potentieel vermeden worden en kan de transactie mogelijks (ten allervroegste) reeds de volgende werkdag voltooid worden. Dit hangt echter sterk af van de modaliteiten van de TA.

   Om aangekochte eenheden te ontvangen op uw rekening in het register, moet u zelf geen actie (bv. toevoeging van een rekening aan uw TAL,...) op uw rekening ondernemen.

   Raadpleeg ook de transactieregels voor meer informatie...


  • Indien er minstens één bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) aangeduid is op de rekening, dan moet een AAR elke transactie bevestigen die voorgesteld wordt door een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) - het zogenaamde four-eyes-principle. Dit is onafhankelijk van het feit of de doelrekening al dan niet aan de TAL werd toegevoegd.

   Als er géén AAR aangeduid werd, dan moeten enkel inleverings- en inwisselingstransacties, evenals vrijwillige annuleringen van Kyoto-kredieten en afschrijvingen van emissierechten bevestigd worden door een tweede persoon, in dit geval een andere AR van de rekening.

  • Indien bevestiging van een transactie nodig is (zie ook item D.1.2) hierboven, dan moet deze gebeuren door:

   - een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) indien er minstens één AAR op de rekening aangeduid is;

   - een andere gemachtigde vertegenwoordiger (AR) van de rekening indien er géén AAR op de rekening aangeduid is.

  • Na de invoering van een transactie die bevestiging vereist door een tweede persoon (dit is afhankelijk van de configuratie van de rekening en het transactie-type, zie ook item D.1.2), maakt het register een nieuwe taak aan in de takenlijst.

   Deze taak moet goedgekeurd worden door een AAR of door een andere AR (afhankelijk van de configuratie van de rekening, zie ook item D.1.3) om de transactie te bevestigen. Noteer na bevestiging eventueel de datum waarop de transactie voltooid zal worden.

   Zie hiertoe ook: Keur een taak goed of weiger deze (Taakbeheer).

  • Kijk eerst item D.1.3 en item D.1.4 hierboven na om u er van te vergewissen dat u de juiste handelingen ondernomen hebt om de corresponderende taak in uw takenlijst goed te keuren.

   Ga eveneens na of u de taak wel kunt goedkeuren:

   • je bent aangeduid als AAR op de rekening (de aanduiding is gebeurd voor het invoeren van de transactie);
   • er zijn geen AARs op de rekening aangeduid, de transactie moet bevestigd worden door een tweede persoon, jij bent een AR van de rekening en je hebt de transactie niet zelf ingevoerd.

   Neem contact op met de helpdesk van het register indien je het bovenstaande nagekeken hebt en indien je de transactie nog steeds niet kunt bevestigen.


  • Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties; zoek naar de betreffende transactie en ga na dat de status ervan 4-Voltooid is.

  • Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties; zoek naar de betreffende transactie en klik op de Transactie-ID om de details van de transactie te bekijken.

   Indien uw transactie de status 30-Vertraagd heeft, kunt u in de details van de transactie de Geschatte tijd van voltooiing nakijken.

  • Gelieve de helpdesk van het register te contacteren voor bijkomende ondersteuning.


  • Indien u aangeduid bent als AR of als AAR op meerdere rekeningen, kunt u momenteel jammer genoeg geen lijst van alle transacties (inkomende en uitgaande) voor één specifieke rekening opvragen. Er zijn twee mogelijkheden om deze lijst alsnog samen te stellen:

   • Lijst van transacties - Ingaande en uitgaande transacties staan in gescheiden lijsten

    Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties.

    De lijst van transacties geeft een overzicht van alle inkomende en uitgaande transacties van al uw rekeningen in het register. Indien u enkel de transacties van een specifieke rekening wenst te zien, moet u eenmaal zoeken met het Bronrekening-ID en vervolgens nogmaals met het Doelrekening-ID, u bekomt in dit geval dus twee verschillende lijsten.

    In bovenstaande velden moet u niet het volledige rekeningnummer ingeven maar enkel de rekening-ID (het derde gedeelte van het rekeningnummer). Gebruik dus bv. 1234567 om te zoeken naar transacties van of naar de rekening EU-100-1234567-0-89.
   • Rekeningoverzichten - Beperkt tot 1 maand

    Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Rekeningen. Zoek naar de gewenste rekening en klik Gegevens bekijken aan de rechterkant in de corresponderende rij; selecteer het tabblad Rekeningoverzichten in de details van de rekening.

    Dit geeft u een rapport (PDF-bestand) van alle inkomende en uitgaande transacties op de geselecteerde rekening voor een opgegeven periode, maar slechts voor een periode van maximaal 1 maand!

   Zoals hierboven vermeld, geeft de lijst van transacties u wel een overzicht van alle inkomende en uitgaande transacties op uw rekening indien u de AR of AAR van slechts één rekening bent.

   Let op, alle transacties van voor juni 2012 (tijdstip van migratie naar het geconsolideerde register CSEUR) vindt u onder uw oude BE-gebruikersrekening.
  • Indien een transactie bevestigd moet worden (zie ook item D.1.2), dan zal deze transactie pas in de lijst van transacties voorkomen zodra ze bevestigd is door een tweede persoon. Indien u uw transactie dus niet terugvindt in de lijst van transacties, werd deze mogelijks nog niet bevestigd.

   Met de huidige implementatie van de Europese registersoftware, zijn inkomende transacties pas zichtbaar in de lijst van transacties van de ontvangende rekening van zodra de transactie gefinaliseerd is. Zij is daar dus bijvoorbeeld nog niet zichtbaar zolang zij nog in de status 30-Vertraagd zit.

   Neem contact op met de helpdesk van het register indien u ondanks alles uw transactie niet kunt terugvinden.

  • Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties. Klik in de kolom Transactie-ID op de ID van de transactie waarvoor u een uittreksel wenst. In het scherm met de transactiegegevens vind u vervolgens onderaan een knop Transactie-PDF. Via deze knop kunt u een uittreksel van deze transactie in PDF-formaat downloaden.


  • Verschillende transactieregels hebben een impact op de vertraging van transacties binnen de CSEUR:

   Volg de links hierboven voor meer details over de impact die deze regels op uw transactie kunnen hebben.

   Inkomende transacties van rekeningen van buiten de EU ETS en de CSEUR zijn niet gebonden aan de specifiek Europese transactieregels (echter mogelijks wel aan regels opgelegd door het bronregister), deze transacties zullen onmiddellijk doorgaan.

   Voorbeeld:

   Een gewone transfer van EUAs moet uitgevoerd worden van een exploitanttegoedrekening (OHA) met één enkele bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) naar een doelrekening X:

   • Om EUAs naar de rekening X te kunnen transfereren, moet het rekeningnummer van rekening X toegevoegd worden aan de TAL van de OHA. Eén van de ARs van de OHA initieert op dinsdag 28 April 2015 om 14u15 (CET) de aanvraag om X toe te voegen aan de TAL.
   • Aangezien er een AAR aangeduid is op de rekening, moet deze persoon de toevoeging van rekening X aan de TAL bevestigen. Hij bevestigt deze toevoeging op donderdag 30 April 16u15 (CET).
   • Aangezien de goedkeuring door de AAR buiten de werkuren (10u-16u CET) gedaan werd, zal de vertraging van 7 werkdagen om de rekening X aan de TAL van de OHA toe te voegen pas starten op de volgende werkdag. Dit is dus maandag 4 mei rond 10u CET aangezien vrijdag 1 mei een officiële feestdag is in België.
   • De rekening X zal na 7 werkdagen effectief vertrouwd worden in de TAL van de OHA, dit betekent dus op woensdag 13 mei omstreeks 12u CET. Vanaf dit moment kan de AR de transfer van de OHA naar rekening X invoeren.
   • De AR voert deze transfer nu in op woensdag 13 mei om 15u10 CET; let wel, deze transfer dient nog steeds bevestigd te worden door de AAR van de rekening.
   • De AAR van de rekening bevestigt de transfer door de corresponderende taak in zijn takelijst goed te keuren op woensdag 13 mei om 16u30 CET.
   • Aangezien de bevestiging door de AAR buiten de werkuren gebeurde en aangezien donderdag 14 mei 2015 opnieuw een officiële feestdag is in België, zal de transfer pas op vrijdag 15 mei omstreeks 10u CET gestart worden.
   • Pas vanaf vrijdag 10u start dus de vertraging van de transfer met 26 uur, maar deze vertraging wordt opgeschort tijdens het weekend.
   • De transfer zal dus uiteindelijk pas doorgaan op maandag 18 mei omstreeks 12u CET.

   In dit specifieke geval wordt de transactie pas voltooid 20 kalenderdagen(!) nadat de gemachtigde vertegenwoordiger hiertoe de eerste actie ondernam.

  • Sommige types transacties zijn niet gebonden aan de vertraging met 26 uur: namelijk de inleverings- en inwisselingstransacties, evenals de vrijwillige annulering van Kyoto-kredieten en de afboeking van emissierechten. Deze types transacties worden onmiddellijk uitgevoerd.

   De enige mogelijkheid om een transfer (een gewone transactie) zonder de vertraging met 26 uur uit te voeren, is indien deze uitgevoerd wordt vanaf een handelsrekening (TA) met één of meerdere AARs en dit naar een rekening die op de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van de TA staat. Enkel in dat specifieke geval zal de transfer - na bevestiging door een AAR - onmiddellijk uitgevoerd en (bijna onmiddellijk) voltooid worden zonder dus de vertraging met 26 uur.


  • Bij sommige processen werden (een reeks) technische transacties gebruikt:

   • Ontkoppeling
    In juni 2012 werden de nationale registers volledig vervangen door het geconsolideerd systeem voor Europese registers (CSEUR). Alle algemene emissierechten (EUAs) op de voormalige rekeningen in het nationaal register werden op dat ogenblik naar het CSEUR getransfereerd. Elke rekeninghouder (AH) van een rekening die dus reeds bestond in het voormalig nationaal register en waar EUAs op stonden, zal normaalgezien een zogenaamde ontkoppelingstransactie (type 01-32) zien in juni 2012 in de lijst van transacties van zijn/haar rekening. Deze transactie transfereerde EUAs van de oude BE-120/BE-121 tegoedrekeningen naar de nieuw aangemaakte corresponderende EU-100 gebruikersrekening.
   • Banking
    In juli 2013, moesten alle emissierechten (EUAs en aEUAs) van de eerste nalevingsperiode (CP1, 2008-2012) geconverteerd worden naar emissierechten van de tweede - huidige - nalevingsperiode (CP2, 2013-2020), het zogenaamd banking-proces.
    Banking van emissierechten werd technisch gezien uitgevoerd door middel van twee transacties:
    • Eerst en vooral werden alle nieuwe (CP2) emissierechten verleend op dezelfde rekening via een speciale verleningstransactie (01-31 voor EUAs, 01-30 voor aEUAs). Deze transactie wordt in de lijst van transacties weergegeven als een transactie die uitgevoerd wordt op de rekening (van en naar dezelfde rekening).
    • Nadien werden de oude (CP1) emissierechten van de rekening verwijderd via een specifieke transactie voor banking (10-34 voor EUAs, 10-33 voor aEUAs). Deze transactie wordt in de lijst van transacties weergegeven als een transactie die uitgevoerd wordt van de rekening naar een - centrale - rekening.
    Het netto resultaat van de complete banking was nul, aangezien er geen impact op de finale saldi van de betreffende rekeningen was.

  • Transfers van emissie-eenheden van exploitant-, vliegtuigexploitant-, persoonstegoed- en - onder specifieke omstandigheden - handelsrekeningen kunnen enkel uitgevoerd worden naar rekeningen die op de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van de bronrekening staan. Een toevoeging van een rekening aan de TAL moet steeds door een tweede persoon bevestigd worden en is gebonden aan een vertraging van 7 werkdagen.

   Lees hier meer over de TAL...

  • Inleverings- en inwisselingstransacties, evenals vrijwillige annuleringen van Kyoto-kredieten en de afboeking van emissierechten, kunnen gebeuren zonder dat de doelrekening aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) moet toegevoegd worden.

   Transfers van emissie-eenheden van exploitant-, luchtvaartexploitant- en persoonstegoedrekeningen kunnen enkel gebeuren naar rekeningen die toegevoegd werden aan de TAL.

   Enkel vanaf een handelsrekening (TA) kunnen transfers gebeuren naar rekeningen die niet op de TAL toegevoegd werden. Hiervoor moet er wel een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) op de TA aangeduid zijn, die dan de transactie moet bevestigen. De transactie zal echter wel gedurende 26 uur vertraagd worden.


  • Na de toevoeging van een rekening aan (of de verwijdering van de rekening uit) de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) door een gemachtigde vertegenwoordiger (AR), wordt er een taak aangemaakt in de takenlijst in het register.

   Deze taak moet goedgekeurd worden door een AAR of door een andere AR (indien er geen enkele AAR op de rekening aangeduid is - zie ook item D.2.4 hieronder) om de wijziging aan de TAL door te voeren.

   Zie ook: Een taak goedkeuren of weigeren (taakbeheer).

  • Ga vooreerst na of u inderdaad de persoon bent die de wijziging aan de TAL kan goedkeuren:

   • In het geval dat er (minstens) één bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) op de rekening aangeduid is, moet hij/zij de wijziging aan de TAL goedkeuren.
   • In het geval dat er geen AAR op de rekening aangeduid werd, moet een tweede gemachtigde vertegenwoordiger (AR) de wijziging aan de TAL goedkeuren.

   Indien de aanduiding van een eerste AAR op of de verwijdering van de laatste AAR van de rekening nog niet voltooid was toen de wijziging aan de TAL ingevoerd werd, zou het kunnen dat de goedkeuring van de wijziging aan de TAL niet meteen mogelijk is. In dit geval is het aangeraden om de wijziging van de TAL eerst te weigeren en om deze vervolgens nogmaals in te voeren in het register zodra de aanduiding/verwijdering van de persoon in kwestie voltooid is.

   Gelieve contact op te nemen met de helpdesk van het register indien het probleem niettemin niet verholpen is.


  • Meld u aan in het register en ga naar de details van uw rekening via Rekeningen > Rekeningen > Gegevens bekijken (aan de rechterkant in de rij van de respectieve rekening). Selecteer het tabblad Betrouwbare rekeningen in de details van de rekening. De tabel op dit tabblad geeft u de huidige status van alle rekeningen op uw TAL:

   • ofwel is de rekening reeds Vertrouwd;
   • ofwel geeft de Status aan wanneer de rekening vertrouwd zal worden: Vertrouwen nog niet actief tot XX/XX/XXXX XX:XX:XX CET;
   • ofwel geeft de Status aan dat de taak om de wijziging van de TAL aan te vragen nog moet bevestigd worden door een tweede persoon: In afwachting van goedkeuring.

  • Dit betekent dat de wijziging aan de TAL nog moet goedgekeurd worden door een tweede persoon:

   • Indien er een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) op de rekening aangeduid is, moet hij/zij de wijziging aan de TAL goedkeuren.
   • Indien er geen AAR op de rekening aangeduid is, moet een tweede gemachtigde vertegenwoordiger (AR) de wijziging aan de TAL goedkeuren.

   Zie ook item D.2.3 over de goedkeuring van wijzigingen aan de TAL

  • Een inwisselingstransactie (van CER's of ERU's) gebeurt op dezelfde manier als een gewone transactie:

   Meld u aan in het register en ga naar de details van uw rekening via Rekeningen > Rekeningen > Gegevens bekijken (aan de rechterkant in de rij van de respectieve rekening).

   Selecteer het tabblad Saldo in de details van de rekening, klik vervolgens op Transactie voorstellen en selecteer de inwisselingstransactie Exchange CER, ERU for Phase 3 allowances.

   Voltooi de aanvraag tot inwisselingstransactie door de verdere stappen op het scherm te volgen...

   Een inwisselingstransactie moet steeds door een tweede persoon bevestigd worden!
   • Indien er een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) op de rekening aangeduid is, moet hij/zij de inwisselingstransactie goedkeuren.
   • Indien er geen AAR op de rekening aangeduid is, moet een tweede gemachtigde vertegenwoordiger (AR) de inwisselingstransactie goedkeuren.
  • Een kredietrecht geeft u enkel het recht om een hoeveelheid CER's en ERU's in te wisselen voor emissierechten (EUA's / aEUA's).

   Om van dit kredietrecht gebruik te kunnen maken, moet u eerst CER's en/of ERU's op uw rekening verkrijgen, bijvoorbeeld door deze aan te kopen bij een derde partij.

  • Uw kredietrecht en resterend kredietrecht van uw installatie of luchtvaartexploitant wordt in het register getoond onder het tabblad "Saldo" in de details van uw rekening (via het menu "Rekeningen" > "Gegevens bekijken").

   Het is enkel het resterend kredietrecht dat u nog voor inwisselingstransacties kunt gebruiken.

E. Taakbeheer
F. Nalevingscyclus
  • De bevoegde autoriteiten (het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest) beslissen over het aantal emissierechten dat kosteloos toegewezen wordt (indien er een kosteloze toewijzing is).

   De Europese Commissie controleert vervolgens of dit aantal berekend werd op basis van de Europese toewijzingsregels voor kosteloze toewijzing. Na bevestiging laadt de Belgische registeradministrateur de toewijzingstabellen in het register op.

   De bevoegde autoriteiten bevestigen tenslotte nog aan de registeradministrateur dat de toewijzing effectief kan gebeuren. De emissierechten worden in principe in de nacht na ontvangst van deze bevestiging naar de respectieve rekeningen overgemaakt.

  • U kunt de toewijzingstabellen voor alle vaste installaties en luchtvaartexploitanten terugvinden op de website van het EU-transactielogboek (EUTL) van de Europese Comissie. Kies NAP voor vaste installaties of voor CAAT in geval van luchtvaartexploitanten en selecteer de gewenste lidstaat en nalevingsperiode (bv. 2 voor de periode 2013-2020) in het zoekfilter.

   Ook op deze publieke website kunt u alle informatie over de Belgische nationale toewijzingstabellen terugvinden.

  • Op deze publieke website kunt u alle informatie over de Belgische nationale toewijzingstabellen terugvinden.

   Om uw huidige - reeds ontvangen - toewijzing na te kijken, meldt u zich aan in het register en gaat u naar Rekeningen > Transacties (in het menu aan de linkerzijde). Kies voor transacties van het type "10-35 Toewijzing van luchtvaartemissierechten" (voor luchtvaartexploitanten) of "10-36 Toewijzing van algemene emissierechten" (voor vaste installaties) en klik vervolgens op Zoeken om de lijst van alle ontvangen toewijzingstransacties op te vragen.

  • De exploitanten van vaste installaties en luchtvaartexploitanten moeten elk jaar voor het einde van februari hun emissies voor het vorige jaar rapporteren.

   Een onafhankelijke verificateur, die door de exploitant gekozen wordt uit een lijst van verificateurs die door de bevoegde autoriteiten goedgekeurd werd, moet vervolgens de gerapporteerde cijfers nakijken.

   De geverifieerde emissies worden dan aan de bevoegde autoriteit doorgegeven, die ze vervolgens controleert.

  • De bevoegde autoriteiten geven een lijst met geverifieerde emissies door aan de Belgische registeradministrateur die deze oplaadt in het register. Vervolgens zullen de bevoegde autoriteiten de opgeladen cijfers nogmaals nakijken en de registeradministrateur zal deze ten slotte valideren in het register.

   De validatie van de geverifieerde emissies in het register moet ten laatste op 31 maart gebeuren. De controle en (eventuele) goedkeuring van de geverifieerde emissies door de bevoegde autoriteiten, kan echter nog na deze datum gebeuren, wat in een beperkt aantal gevallen nog aanleiding kan geven tot een aanpassing van de cijfers.

  • Alle (luchtvaart)exploitanttegoedrekeningen waarvoor er geen geverifieerde emissies in het register ingegeven werden op 1 april worden automatisch geblokkeerd. Dit betekent dat er vanop deze rekening geen uitgaande transacties meer kunnen gebeuren totdat dit probleem opgelost werd. In de tussentijd blijven inleveringstransacties vanop en inkomende transacties naar deze rekening wel nog mogelijk.

  • Meld u aan in het register en kies "Rekeningen" > "Rekeningen" (in het menu aan de linkerzijde). Klik - indien nodig - op "Zoeken" en vervolgens op "Gegevens bekijken" aan de rechterzijde van het scherm in de rij van de gewenste rekening. Selecteer het tabblad "Naleving". Op dit tabblad kunt u de geverifieerde emissies raadplegen. Indien deze reeds gevalideerd werden, zal er in de kolom "Geverifieerd" een "Y" vermeld worden.

  • Contacteer in dat geval onmiddellijk uw bevoegde autoriteit.

  • F.3.1 - Hoe kan ik emissierechten inleveren?

  • Neen. Enkel luchtvaartexploitanten kunnen luchtvaartemissierechten (aEUA) inleveren. Exploitanten van vaste installaties kunnen eventueel aEUA's op hun rekening aanhouden, maar zij kunnen deze niet inleveren.

  • Ja, dat is mogelijk.


  • In dit geval zal uw nalevingsstatus die vanaf 1 mei gepubliceerd wordt, niet "A" zijn en zult u bovendien een boete van €100 per niet-gecompenseerde ton emissies moeten betalen! Deze boete ontslaat u daarenboven niet van de verplichting om alsnog de ontbrekende emissierechten in te leveren.

  • Het teveel aan ingeleverde emissierechten is niet verloren, maar wordt overgedragen voor de compensaties van toekomstige emissies. Voor het volgende jaar zal dus een deel van de emissies reeds afgedekt zijn.


  • F.3.6 - Hoe kan ik nagaan dat mijn installatie of luchtvaartexploitant conform is (nalevingsstatus A)?
  • F.3.7 - Waar kan ik de nalevingsstatus raadplegen?
   • Indien het "Nalevingscijfer" van de vaste installatie of luchtvaartexploitant negatief is, moet u de overeenkomstige hoeveelheid emissierechten nog inleveren zodat uw nalevingscijfer gelijk is aan nul (of positief is). Indien de inlevering tijdig gebeurt (voor eind april van het betreffende jaar), zal de "Dynamische nalevingsstatus" gelijk zijn aan "A".
   • Indien het "Nalevingscijfer" van de vaste installatie of luchtvaartexploitant nul of positief is, zou de "Dynamische nalevingsstatus" gelijk moeten zijn aan "A". Het zou echter kunnen dat de "Nalevingsstatus bekendgemaakt op 1 mei j.l." nog niet gelijk is aan "A" ten gevolge van onvoldoende of laattijdige inlevering in de voorbije jaren.

   Aarzel niet om de helpdesk van het register te contacteren voor bijkomende informatie...