Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik...

Wat kan ik doen indien...B. Rekeningen
  • De meerderheid van de deelnemers aan (EU) emissiehandel bestaat uit de exploitanten van de installaties die onder de EU-ETS vallen en van de luchtvaartexploitanten die onder de EU-ETS vallen ten gevolge van de Europese richtlijn en de nationale wetgeving.

   Afgezien van deze exploitanten, kan elke natuurlijke persoon of wettelijke entiteit een handelsrekening in het register openen om deel te nemen aan de nationale, Europese of internationale emissiehandel.


  • De verschillende types rekeningen zijn:

   Afgezien van bovenstaande gebruikersrekeningen, bestaan er ook verscheidene andere partijtegoedrekeningen en technische rekeningen. Deze rekeningen worden rechtstreeks beheerd door de nationale of centrale registeradministrateur.

  • De verschillende rekeningen voor de handel in emissierechten door derden zijn:

   Klik op de links hierboven voor meer details over de betreffende rekeningen.

  • Ja.


  • Broeikasgasvergunningen voor vaste installaties en luchtvaartexploitant worden uitgegeven door de bevoegde autoriteit (CA) van de installatie of luchtvaartexploitant.

   De CA van een vaste installatie wordt bepaald door de vestiging van de installatie. De CA van een luchtvaartexploitant is te raadplegen op deze lijst.

   Neem contact op met uw respectieve bevoegde autoriteit voor uw vragen inzake uw broeikasgasvergunning.

  • Elke exploitant en vliegtuigexploitant, zoals gespecifieerd in de Europese wetgeveing, moet over een broeikasgasvergunning beschikken voor zijn installatie of luchtvaartactiviteit. Deze vergunning wordt uitgereikt door de bevoegde autoriteit (CA) van de installatie of de luchtvaartactiviteit.

   De CA zal de registeradministrateur waarschuwen in het geval dat er een nieuwe broeikasgasvergunning uitgereikt wordt onder de EU-ETS. Op zijn beurt zal de registeradministrateur vervolgens contact opnemen met de (luchtvaart)exploitant om de procedure voor de opening van de verplichte gebruikersrekening in het register voor broeikasgassen op te starten.

   Neem contact op met de helpdesk van het register indien uw installatie of luchtvaartexploitant onder de EU-ETS valt en indien u nog geen activeringsformulier voor de opening van uw rekening ontvangen hebt.

  • (Vliegtuig)exploitanten moeten de volgende documenten aanleveren in bijlage aan het activeringsformulier voor de aanvraag voor de opening van hun rekening:

   • Indien de rekeninghouder deel uitmaakt van een groep, dan moet hij een document aanleveren dat de structuur van de groep duidelijk beschrijft;
   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger (onder meer ter controle van de handtekening);
   • De documenten die duidelijk het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger in naam van de rekeninghouder aangeven (voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlages I en II van het activeringsformulier);

   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke gemachtigde vertegenwoordiger van de rekening (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Originele uittreksels uit het strafregister van elke gemachtigde vertegenwoordiger van de rekening;
   • Een bewijs van de permanente verblijfplaats van elke gemachtigde vertegenwoordiger van de rekening, tenzij hun verblijfplaats reeds vermeld wordt op het bijgevoegde identiteitsbewijs of de uitreksels uit het strafregister (bv. een uitprint van de inhoud van de elektronische identiteitskaart,...)

   Indien één van de bovenvermelde documenten afgegeven werd buiten België, dan moet dit document gecertifieerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden (afhankelijk van het land van oorsprong).
   De datum van de certificatie, de authenticatie met Apostille of de legalisatie mag hoogstens drie maanden vóór het versturen van het activeringsformulier zijn.
   Indien één van de bovenvermelde documenten opgesteld werd in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan dient dit document vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van de voornoemde vier talen.
   Gelieve de helpdesk van het register telefonisch te contacteren in geval van vragen of twijfels inzake het activeringsformulier of inzake de documenten die moeten aangeleverd worden.

  • BELANGRIJK : Een rekening voor de handel in emissierechten kan enkel geopend worden door een vennootschap die BTW-geregistreerd is en een vaste verblijfplaats heeft in België ; alle vertegenwoordigers van een de rekening moeten eveneens een vaste verblijfplaats hebben in België.

   De opening van een rekening voor handel in emissierechten kan aangevraagd worden via onderstaande links (zie ook de pagina inzake het openen van een rekening). De helpdesk zal u in antwoord op uw aanvraag het correcte aanvraagformulier toesturen. Gelieve dit formulier nauwgezet te vervolledigen en dit correct ondertekend samen met de noodzakelijke bewijsstukken per aangetekend schrijven terug te sturen.

   Vergewis u ervan dat u het correcte type rekening aanvraagt; er bestaan immers twee verschillende rekeningtypes voor handel in emissierechten, elk met zijn eigen beperkingen en specificaties:

   De opening van een handelsrekening of een persoonstegoedrekening in het Belgische Kyoto-register of een zal slechts gebeuren na het betalen van de eerste jaarlijks retributie. Deze retributie bedraagt € 600,71 voor het jaar 2022.
  • Om een aanvraag voor de opening van een rekening voor handel in emissierechten te doen, dient de handelaar nauwgezet het activeringsformulier te vervolledigen. Dit formulier wordt hem opgestuurd door de helpdesk (zie ook de pagina over het openen van een rekening).

   De volgende documenten moeten aangeleverd worden in bijlage aan het activeringsformulier voor de aanvraag voor de opening van een rekening voor handel in emissierechten:

   • Een geldig KBO nummer;
   • De lijst van de directeuren (gemandateerden);
   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de directeurs (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de directeurs ;
   • De documenten die duidelijk het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger in naam van de rekeninghouder aangeven (voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage van het activeringsformulier);
   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de wettelijke vertegenwoordiger van de rekening;

   • Een duidelijk leesbare, recto-verso, kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs van elk van de gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening (onder meer ter controle van de handtekening);
   • Originele uittreksels uit het strafregister van elk van de gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening;
   • Een bewijs van de permanente verblijfplaats van elk van de gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening, tenzij hun verblijfplaats reeds vermeld wordt op het bijgevoegde identiteitsbewijs of de uitreksels uit het strafregister (bv. een uitprint van de inhoud van de elektronische identiteitskaart,...)

   Gelieve de helpdesk van het register telefonisch te contacteren in geval van vragen of twijfels inzake het activeringsformulier of inzake de documenten die moeten aangeleverd worden.
  • B.2.1 - Wat zijn de verschillende rollen van een gemachtigde vertegenwoordiger (AR)?
  • B.2.2 - Hoe kan ik een AR op mijn rekening aanduiden, vervangen of verwijderen?

  • De wettelijke vertegenwoordiger (LR) is de natuurlijke persoon die aangeduid werd (door één of meer natuurlijke personen die de juiste wettelijke machtigingen hebben) om de rekeninghouder (rechtspersoon waarvoor de rekening wordt aangevraagd, meestal een bedrijf) te vertegenwoordigen ten aanzien van de registeradministrateur.

   Gemachtigde vertegenwoordigers worden door de LR aangeduid om de rekening in het register te beheren. Zij kunnen transacties en wijzigingen aan de rekening initiëren (bijvoorbeeld om een AR aan te duiden, te vervangen of te verwijderen).

   De LR heeft geen rechtstreekse toegang tot de rekening. Een LR kan zichzelf als AR van de rekening aanduiden om rechtstreekse toegang te krijgen.

   Zie deze pagina voor meer informatie omtrent de verschillende rollen op een rekening.

  • Een LR heeft geen rechtstreekse toegang tot de rekening; indien hij dit wenst, kan hij zichzelf wel aanduiden als AR op de rekening om een rechtstreekse toegang te krijgen.

  • Ja, de LR kan zichzelf aanduiden als AR van de rekening om een rechtstreekse toegang tot de rekening te krijgen en om zelf te kunnen handelen als een AR of AAR.


  • De rekeninghouder (AH) is de wettelijke persoon die de opening van een rekening aanvraagt, meestal een onderneming. Vanuit wettelijk oogpunt, wordt de AH in de praktijk vertegenwoordigd door één of meerdere personen met de correcte vertegenwoordigingsbevoegdheid.

   De registeradministrateur vraagt deze perso(o)n(en) om op zijn(hun) beurt één enkele natuurlijke persoon, de wettelijke vertegenwoordiger (LR), aan te duiden op de rekening. De LR is verantwoordelijk voor de aanduiding van de gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening.

  • Een gemachtigde vertegenwoordiger van een rekening kan delen van de rekeninggegevens, meer bepaald de gegevens van de rekeninghouder, rechtstreeks in het register wijzigen.

   De aanduiding, vervanging of verwijdering van (bijkomend) gemachtigde vertegenwoordigers kan enkel geïnitieerd worden in het register; de registeradministrateur zal vervolgens de nodige documenten per email naar de initiator van de aanvraag doorsturen.

   Andere rekeninggegevens kunnen gewijzigd worden via specifieke procedures.

  • Elke kopie van een document dat uitgegeven werd buiten België moet gecertificeerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden afhankelijk van het land van oorsprong van het document.

   Raadpleeg de pagina over de validatie van bewijsstukken voor meer details.

  • De de registerverordening vereist dat elke kopie van een document dat aangeleverd wordt als bewijsstuk onder deze bijlages door een notaris moet gecertificeerd worden, of dat de kopie moet gelegaliseerd worden indien het document buiten België afegegeven werd.

   Houd er rekening mee dat de datum van de certificatie, de authenticatie met Apostille of de legalisatie hoogstens drie maanden vóór het versturen van de documenten mag zijn.
  • B.3.3 - Hoe kan ik mijn bewijsstukken laten certificeren, van een Apostille voorzien of legaliseren?

  • Indien u een bewijsstuk aanlevert dat opgesteld werd in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan moet dit bewijsstuk vergezeld worden van een gewaarmerkte vertaling in één van de voornoemde vier talen.

  • Overeenkomstig Art. 22, §1 van de registerverordening moet elke rekeninghouder elk jaar voor 31 december aan de registeradministrateur bevestigen dat de informatie van zijn/haar rekening volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is.

   Elke rekeninghouder en vertegenwoordiger van een rekening in het register moet sowieso elke wijziging van de rekeninggegevens binnen de tien werkdagen aan de registeradministrateur melden!
  • Overeenkomstig Art. 22, §4 van de registerverordening moet de registeradministrateur op zijn minst elke drie jaar nagaan of de informatie die aangeleverd werd voor de opening van een rekening volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw gebleven is. Voor exploitant- en luchtvaartexploitanttegoedrekeningen, dient deze review minstens elke vijf jaar plaats te vinden.
   Waar mogelijk zal de registeradministrateur de meest recente bewijsstukken zelf opzoeken of zal hij bevestiging zoeken dat deze bewijsstullen onveranderd gebleven zijn; bewijsstukken die niet gevonden kunnen worden, zullen opgevraagd worden.

   Elke rekeninghouder en vertegenwoordiger van een rekening in het register moet sowieso elke wijziging van de rekeninggegevens binnen de tien werkdagen aan de registeradministrateur melden!
  • De jaarlijks retributie bedraagt € 600,71 voor het jaar 2022; dit bedrag wordt elk jaar herberekend op basis van de consumentenprijsindex van de maand januari van het voorgaande jaar.

  • De jaarlijkse retributie wordt elk jaar in de tweede helft van het jaar verstuurd, hetzij naar het officiële adres van de rekenghouder, hetzij naar het specifieke e-mailadres dat via de gegevens van de rekeninghouder meegedeeld is. Het postadres is steeds het adres dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gekend is; een wijziging van het adres in de kruispuntbank, wordt automatisch aangepast in het register.

 • B.6 Een rekening sluiten
 • B.7 Impact van de Mifid II richtlijn
 • C.1 - Wat zijn de verschillen tussen alle types eenheden?
 • Rekeningen in het Europese register met een rekeningnummer dat start met EU-100-..., meer specifiek exploitanttegoedrekeningen (OHA), luchtvaartexploitanttegoedrekeningen (AOHA) en handelsrekeningen (TA), kunnen alle eenheden aanhouden die eligible zijn in de EU-ETS. Deze rekeningen kunnen dus EUA, EUAA, CHU, CHUA, AAU, RMU evenals eligibile CER or ERU eenheden aanhouden. Zij kunnen echter geen andere eenheden aanhouden die ineligible zijn in de EU-ETS. Vanaf 1 mei 2021 kunnen deze rekeningen niet langer internationale kredieten of Kyoto eenheden (AAU, RMU, CER of ERU) ontvangen, niettemin mogen zij deze eenheden nog aanhouden tot 1 juli 2023.

  Een persoonstegoedrekening in het Belgische Kyoto-register (KP-PHA; met een rekeningnummer startend met BE-121-...) kan geen emissierechten (EUA, EUAA, CHU of CHUA) aanhouden, maar enkel Kyoto-eenheden. Deze rekening kan zowel eenheden die eligible als eenheden die ineligible zijn in de EU-ETS aanhouden.


 • Ineligibile emissierechten of internationale kredieten (bv. CERs of ERUs) zijn emissie-eenheden die niet langer onder de EU-ETS kunnen worden gebruikt. Ineligibile CERs of ERUs kunnen dus ook niet meer ingewisseld worden voor EUAs of EUAAs.

  Klik hier voor meer informatie...

 • Ineligibile eenheden of internationale kredieten kunnen nog tot 1 juli 2023 aangehouden worden op gebruikersrekeningen in de EU-ETS (OHA, AOHA of TA).

  Deze eenheden kunnen niet langer in de EU-ETS gebruikt worden; deze zouden echter bijvoorbeeld nog gebruikt kunnen worden door Partijn (landen) onder het Kyoto Protocol om hun Kyoto-doelstellingen te verwezenlijken of voor vrijwillige annulering.

  Klik hier om meer informatie...D. Transacties
  • Om emissie-eenheden aan te kopen of te verkopen, kunt u:

   • rechtstreeks handelen met de exploitanten of andere handelaars in emissie-eenheden;
   • een tussenpersoon contacteren (bv. een bank of een gespecialiseerde handelaar);
   • de diensten van een tussenpersoon (broker) gebruiken;
   • intekenen op een van de beurzen die emissie-eenheden verhandelen;
   • deelnemen aan de veiling van emissierechten door de Europese lidstaten.

   Jammer genoeg is er geen algemene lijst met alle partijen die emissie-eenheden aan- of verkopen. Op de Europese website van de EUTL kunt u wel alle rekeningen in de Europese registers oplijsten. Dit geeft u op zijn minst enige informatie over welke exploitanten en handelaars er deelnemen aan de EU-ETS.

   Sedert 1 januari 2021 kunnen rekeninghouders ervoor kiezen hun contactgegevens (telefoon en e-mail) zichtbaar te maken op de website van EUTL.

   Belangrijke opmerkingen over het tijdstip van levering van de kredieten:

   Houd er rekening mee dat een emissie-eenheid (van een andere rekening binnen de EU-ETS) enkel naar uw rekening overgeschreven kan worden indien uw rekeningnummer aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van deze andere rekening toegevoegd werd; deze handeling neemt minstens 4 werkdagen in beslag. Indien u dus zelf emissie-eenheden verkoopt, moet u het rekeningnummer van de doelrekening(en) toevoegen aan de TAL van de rekening van waarop u de eenheden verkoopt.

   Bovenop de vertraging door de toevoeging van een rekening tot de TAL, kan de transactie zelf ook wat meer tijd in beslag nemen indien zij niet binnen de kantooruren is gestart.

   Enkel indien een transactie vanop een handelsrekening (TA), of vanop een (luchtvaart)exploitanttegoedrekening waarvoor transfers buiten de TAL toegelaten zijn, uitgevoerd wordt, kan de vertraging van 4 werkdagen (omwille van de TAL) potentieel vermeden worden en kan de transactie mogelijks (ten allervroegste) reeds de volgende werkdag voltooid worden. Dit hangt echter sterk af van de modaliteiten van de bronrekening.

   Om emissie-eenheden op uw rekening in het register te ontvangen, moet u zelf geen actie (bv. toevoeging van een rekening aan uw TAL,...) op uw rekening ondernemen.

   Raadpleeg ook de transactieregels voor meer informatie...


  • Standaard moeten alle transacties - geïnitieerd door een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) - bevestigd worden door een AR met het recht om processen goed te keuren (rol 3 of 4), ongeacht of de doelrekening al dan niet op de TAL staat.

   De rekeninghouder kan ervoor kiezen om overdrachten naar de TAL toe te staan zonder goedkeuring van een AR met het recht om processen goed te keuren (rol 3 of 4). In dat geval worden transacties naar een rekening op de TAL (met inbegrip van inleveringen, schrappingen en teruggave van overtollige toewijzing) onmiddellijk uitgevoerd na initiatie door een AR met initiatiefnemersrechten (rol 2 of 4) (rol 2 of 4).

  • Indien bevestiging van een transactie nodig is (zie ook item D.1.2) hierboven, dan moet deze gebeuren door:

   - AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3) ;

   - AR met het recht om processen te initiëren of te bevestigen (rol 4).

  • Na de invoering van een transactie door een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) die bevestiging vereist door een tweede persoon (dit is afhankelijk van de configuratie van de rekening en het transactie-type, zie ook item D.1.2), maakt het register een nieuwe taak aan in de takenlijst.

   Afhankelijk van de configuratie van de rekening, zie ook item D.1.3), moet deze taak goedgekeurd worden door een andere AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) om de transactie te bevestigen.

   Zie hiertoe ook: Keur een taak goed of weiger deze (Taakbeheer).

  • Kijk eerst item D.1.3 en item D.1.4 hierboven na om u er van te vergewissen dat u de juiste handelingen ondernomen hebt om de corresponderende taak in uw takenlijst goed te keuren.

   Ga vervolgens na of u de taak wel kunt goedkeuren, d.w.z. dat u op deze rekening aangeduid werd als een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4).

   Neem contact op met de helpdesk van het register indien je het bovenstaande nagekeken hebt en indien je de transactie nog steeds niet kunt bevestigen.


  • Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties; zoek naar de betreffende transactie en ga na dat de status ervan 4-Voltooid is.

  • Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties; zoek naar de betreffende transactie en klik op de Transactie-ID om de details van de transactie te bekijken.

   Indien uw transactie de status 30-Vertraagd heeft, kunt u in de details van de transactie de Geschatte tijd van voltooiing nakijken.

  • Gelieve de helpdesk van het register te contacteren voor bijkomende ondersteuning.


  • Indien u aangeduid bent als AR op meerdere rekeningen, kunt u momenteel jammer genoeg geen lijst van alle transacties (inkomende en uitgaande) voor één specifieke rekening opvragen. Er zijn twee mogelijkheden om deze lijst alsnog samen te stellen:

   • Lijst van transacties - Ingaande en uitgaande transacties staan in gescheiden lijsten

    Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties.

    De lijst van transacties geeft een overzicht van alle inkomende en uitgaande transacties van al uw rekeningen in het register. Indien u enkel de transacties van een specifieke rekening wenst te zien, moet u eenmaal zoeken met het Bronrekening-ID en vervolgens nogmaals met het Doelrekening-ID, u bekomt in dit geval dus twee verschillende lijsten.

    In bovenstaande velden moet u niet het volledige rekeningnummer ingeven maar enkel de rekening-ID (het derde gedeelte van het rekeningnummer). Gebruik dus bv. 1234567 om te zoeken naar transacties van of naar de rekening EU-100-1234567-0-89.
   • Rekeningoverzichten - Beperkt tot 1 maand

    Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Rekeningen. Zoek naar de gewenste rekening en klik Gegevens bekijken aan de rechterkant in de corresponderende rij; selecteer het tabblad Rekeningoverzichten in de details van de rekening.

    Dit geeft u een rapport (PDF-bestand) van alle inkomende en uitgaande transacties op de geselecteerde rekening voor een opgegeven periode, maar slechts voor een periode van maximaal 1 maand!

   Zoals hierboven vermeld, geeft de lijst van transacties u wel een overzicht van alle inkomende en uitgaande transacties op uw rekening indien u de AR van slechts één rekening bent.

   Let op, alle transacties van voor juni 2012 (tijdstip van migratie naar het geconsolideerde register CSEUR) vindt u onder uw oude BE-gebruikersrekening.
  • Indien een transactie bevestigd moet worden (zie ook item D.1.2), dan zal deze transactie pas in de lijst van transacties voorkomen zodra ze bevestigd is door een tweede AR. Indien u uw transactie dus niet terugvindt in de lijst van transacties, werd deze mogelijks nog niet bevestigd.

   Met de huidige implementatie van de Europese registersoftware, zijn inkomende transacties pas zichtbaar in de lijst van transacties van de ontvangende rekening van zodra de transactie gefinaliseerd is. Zij is daar dus bijvoorbeeld nog niet zichtbaar zolang zij nog in de status 30-Vertraagd zit.

   Neem contact op met de helpdesk van het register indien u ondanks alles uw transactie niet kunt terugvinden.

  • Meld u aan in het register en ga naar Rekeningen > Transacties. Klik in de kolom Transactie-ID op de ID van de transactie waarvoor u een uittreksel wenst. In het scherm met de transactiegegevens vind u vervolgens onderaan een knop Transactie-PDF. Via deze knop kunt u een uittreksel van deze transactie in PDF-formaat downloaden.


  • Verschillende transactieregels hebben een impact op de vertraging van transacties binnen de CSEUR:

   • Twee- of vierogenprincipe of goedkeuring door een tweede persoon
    Afhankelijk van de gekozen voorkeur door de rekeninghouder, moeten transacties bevestigd worden door een tweede AR ; enkel na deze goedkeuring zal de transactie effectief doorgestuurd worden.
   • Weekends en officiële feestdagen
    Voor gewone transfers, wordt eender welke vertraging die op de transactie van toepassing is, verlengd gedurende het weekend en officiële feestdagen. Deze verlenging is niet van toepassing op inlverings- en inwisselingstransacties, noch op het vernietigen van eenheden of op de teruggave van een te veel toegewezen emissierechten; deze transacties worden steeds onmiddellijk uitgevoerd.
   • Lijst van vertrouwde rekeningen (TAL)
    Afhankelijk van het type bronrekening en van het type transactie, moet de doelrekening aan de TAL van de bronrekening toegevoegd worden. Het duurt 4 werkdagen vooraleer een rekening effectief aan de TAL toegevoegd is.
   • Vast tijdsvenster / Werkuren (10u-16u CET)
    Afhankelijk van het type transactie, kan het zijn dat deze pas gestart wordt tijdens de werkuren (10u-16u CET).
   • Vaste vertraging (voor transacties buiten de TAL)
    Transfers naar rekeningen die niet op de TAL staan (indien toegestaan) zullen pas effectief doorgaan na één tot twee werkdagen.
   Volg de links hierboven voor meer details over de impact die deze regels op uw transactie kunnen hebben.

   Inkomende transacties van rekeningen van buiten de EU-ETS en de CSEUR zijn niet gebonden aan de specifiek Europese transactieregels (echter mogelijks wel aan regels opgelegd door het bronregister), deze transacties zullen onmiddellijk doorgaan.
  • Sommige types transacties zijn niet gebonden aan de transactievertraging: namelijk de inleverings- en inwisselingstransacties, evenals de vrijwillige annulering van Kyoto-kredieten, de afboeking van emissierechten en het terugstorten van teveel toegewezen emissierechten. Deze types transacties worden onmiddellijk uitgevoerd.

   De enige mogelijkheid om een transfer (een gewone transactie) zonder de vertraging uit te voeren, is indien deze uitgevoerd wordt naar een rekening die op de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) staat. Enkel in dat specifieke geval zal de transfer - na bevestiging door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) - onmiddellijk uitgevoerd en (bijna onmiddellijk) voltooid worden zonder dus enige vertraging indien de bevestiging plaatsvond gedurende werkuren (10u-16u CET op een werkdag).

  • Emissie-eenheden kunnen worden overgedragen naar rekeningen die voorkomen op de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van de bronrekening. Een toevoeging van een rekening aan de TAL moet worden bevestigd door een AR met het recht om processen goed te keuren (rol 3 of 4) en is onderworpen aan een vertraging van 4 werkdagen. Transacties naar rekeningen op de TAL worden onmiddellijk uitgevoerd indien deze goedgekeurd worden tijdens kantooruren (10-16 CET op werkdagen).

   De doelrekening voor inleverings- en inwisselingstransacties, alsook voor de vrijwillige annulering van Kyoto-certificaten, voor de vernietiging van EU-emissierechten en voor de teruggave van teveel toegekende emissierechten, is standaard toegevoegd aan de lijst van betrouwbare rekeningen (TAL).

   Lees hier meer over de TAL...

  • Vanaf een handelsrekening (TA) kunnen steeds transacties uitgevoerd worden naar rekeningen die niet op de TAL staan. In het geval van exploitant- (OHA) en vliegtuigexploitanttegoedrekeningen (AOHA) moet de rekeninghouder expliciet instemmen dat transacties naar rekeningen die niet op de TAL staan toegelaten zijn; zie ook deze pagina.


  • Na de toevoeging van een rekening aan (of de verwijdering van de rekening uit) de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) door een gemachtigde vertegenwoordiger (AR), wordt er een taak aangemaakt in de takenlijst in het register.

   Deze taak moet goedgekeurd worden door een AAR of door een andere AR (indien er geen enkele AAR op de rekening aangeduid is - zie ook item D.2.4 hieronder) om de wijziging aan de TAL door te voeren.

   Zie ook: Een taak goedkeuren of weigeren (taakbeheer).

  • Ga vooreerst na of u aangeduid bent als AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) op deze rekening.

   Gelieve contact op te nemen met de helpdesk van het register indien het probleem niettemin niet verholpen is.


  • Meld u aan in het register en ga naar de details van uw rekening via Rekeningen > Rekeningen > Gegevens bekijken (aan de rechterkant in de rij van de respectieve rekening). Selecteer het tabblad Betrouwbare rekeningen in de details van de rekening. De tabel op dit tabblad geeft u de huidige status van alle rekeningen op uw TAL:

   • ofwel is de rekening reeds Vertrouwd;
   • ofwel geeft de Status aan wanneer de rekening vertrouwd zal worden: Vertrouwen nog niet actief tot XX/XX/XXXX XX:XX:XX CET;
   • ofwel geeft de Status aan dat de taak om de wijziging van de TAL aan te vragen nog moet bevestigd worden door een tweede persoon: In afwachting van goedkeuring.

  • Dit betekent dat de wijziging aan de TAL nog moet goedgekeurd worden door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4).

   Zie ook item D.2.3 over de goedkeuring van wijzigingen aan de TAL

  • Een inwisselingstransactie (van CER's of ERU's) gebeurt op dezelfde manier als een gewone transactie:

   Meld u aan in het register en ga naar de details van uw rekening via Rekeningen > Rekeningen > Gegevens bekijken (aan de rechterkant in de rij van de respectieve rekening).

   Selecteer het tabblad Saldo in de details van de rekening, klik vervolgens op Transactie voorstellen en selecteer de inwisselingstransactie Exchange CER, ERU for Phase 3 allowances.

   Voltooi de aanvraag tot inwisselingstransactie door de verdere stappen op het scherm te volgen...

   Een inwisselingstransactie moet steeds door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) bevestigd worden!
  • Een kredietrecht geeft u enkel het recht om een hoeveelheid CER's en ERU's in te wisselen voor emissierechten (EUA's / EUAA's).

   Om van dit kredietrecht gebruik te kunnen maken, moet u eerst CER's en/of ERU's op uw rekening verkrijgen, bijvoorbeeld door deze aan te kopen bij een derde partij.

  • Uw kredietrecht en resterend kredietrecht van uw installatie of luchtvaartexploitant wordt in het register getoond onder het tabblad "Saldo" in de details van uw rekening (via het menu "Rekeningen" > "Gegevens bekijken").

   Het is enkel het resterend kredietrecht dat u nog voor inwisselingstransacties kunt gebruiken.

  • Het kredietrecht is geldig tot 30 april 2021, d.w.z. tot het einde van de nalevingscyclus voor fase III (2013-2020). Elk resterend kredietrecht na 30 april 2021 gaat verloren.

E. Taakbeheer
F. Nalevingscyclus
  • De bevoegde autoriteiten (het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest) die beslist over het aantal gratis emissierechten dat wordt toegewezen, overeenkomstig de geharmoniseerde toewijzingsregels. Zij laden het toewijzingsplan of de wijzigingen aan het plan op in het register voor controle door de Europese Commissie.

   Zodra de Europese Commissie heeft bevestigd dat de toewijzingen correct zijn berekend, wordt de wijziging daadwerkelijk toegepast in het register.

   Nadat ze zijn toegepast, verzoekt de bevoegde autoriteit de registeradministrateur om de toewijzing uit te voeren.

  • U kunt de toewijzingstabellen voor alle vaste installaties en luchtvaartexploitanten terugvinden op de website van het EU-transactielogboek (EUTL) van de Europese Comissie. Kies NAP voor vaste installaties of voor CAAT in geval van luchtvaartexploitanten en selecteer de gewenste lidstaat en nalevingsperiode (bv. 2 voor de periode 2013-2020) in het zoekfilter.

   Ook op deze publieke website kunt u alle informatie over de Belgische nationale toewijzingstabellen terugvinden.

  • Op deze publieke website kunt u alle informatie over de Belgische nationale toewijzingstabellen terugvinden.

   Om uw huidige - reeds ontvangen - toewijzing na te kijken, meldt u zich aan in het register en gaat u naar Rekeningen > Transacties (in het menu aan de linkerzijde). Kies voor transacties van het type "10-35 Toewijzing van luchtvaartemissierechten" (voor luchtvaartexploitanten) of "10-36 Toewijzing van algemene emissierechten" (voor vaste installaties) en klik vervolgens op Zoeken om de lijst van alle ontvangen toewijzingstransacties op te vragen.

  • De exploitanten van vaste installaties en luchtvaartexploitanten moeten elk jaar voor het einde van februari hun emissies voor het vorige jaar rapporteren.

   Een onafhankelijke verificateur, die door de exploitant gekozen wordt uit een lijst van verificateurs die door de bevoegde autoriteiten goedgekeurd werd, moet vervolgens de gerapporteerde cijfers nakijken.

   De geverifieerde emissies worden dan aan de bevoegde autoriteit doorgegeven, die ze vervolgens controleert.

  • De bevoegde autoriteiten geven een lijst met geverifieerde emissies door aan de Belgische registeradministrateur die deze oplaadt in het register. Vervolgens zullen de bevoegde autoriteiten de opgeladen cijfers nogmaals nakijken en de registeradministrateur zal deze ten slotte valideren in het register.

   De validatie van de geverifieerde emissies in het register moet ten laatste op 31 maart gebeuren. De controle en (eventuele) goedkeuring van de geverifieerde emissies door de bevoegde autoriteit, kan echter nog na deze datum gebeuren, wat in een beperkt aantal gevallen nog aanleiding kan geven tot een aanpassing van de cijfers.

  • Alle (luchtvaart)exploitanttegoedrekeningen waarvoor er geen geverifieerde emissies in het register ingegeven werden op 1 april worden automatisch geblokkeerd. Dit betekent dat er vanop deze rekening geen uitgaande transacties meer kunnen gebeuren totdat dit probleem opgelost werd. In de tussentijd blijven inleveringstransacties vanop en inkomende transacties naar deze rekening wel nog mogelijk.

  • Meld u aan in het register en kies "Rekeningen" > "Rekeningen" (in het menu aan de linkerzijde). Klik op het rekeningnummer om naar de details van de gewenste rekening te gaan en selecteer het tabblad "Naleving". Op dit tabblad kunt u de geverifieerde emissies raadplegen. Indien deze reeds gevalideerd werden, zal er in de kolom "Geverifieerd" een "Y" vermeld worden.

  • Contacteer in dat geval onmiddellijk uw bevoegde autoriteit.

  • F.3.1 - Hoe kan ik emissierechten inleveren?

  • Niet voor de compensatie van emissies van fase III (2013-2020), dus in de praktijk niet vóór eind april 2021. Om aan emissies van fase IV (2021-2030) te compenseren, kunnen exploitanten ofwel algemene emissierechten (EUA of CHU) ofwel luchtvaartemissierechten (EUAA of CHUA) inleveren.

  • Ja, dat is mogelijk.


  • In dit geval zal uw nalevingsstatus die vanaf 1 mei gepubliceerd wordt, niet "A" zijn en zult u bovendien een boete van €100 per niet-gecompenseerde ton emissies moeten betalen! Deze boete ontslaat u daarenboven niet van de verplichting om alsnog de ontbrekende emissierechten in te leveren.

  • Het teveel aan ingeleverde emissierechten is niet verloren, maar wordt overgedragen voor de compensaties van toekomstige emissies. Voor het volgende jaar zal dus een deel van de emissies reeds afgedekt zijn.


  • F.3.6 - Hoe kan ik nagaan dat mijn installatie of luchtvaartexploitant conform is (nalevingsstatus A)?
  • F.3.7 - Waar kan ik de nalevingsstatus raadplegen?
   • Indien het "Nalevingscijfer" van de vaste installatie of luchtvaartexploitant negatief is, moet u de overeenkomstige hoeveelheid emissierechten nog inleveren zodat uw nalevingscijfer gelijk is aan nul (of positief is). Indien de inlevering tijdig gebeurt (voor eind april van het betreffende jaar), zal de "Dynamische nalevingsstatus" gelijk zijn aan "A".
   • Indien het "Nalevingscijfer" van de vaste installatie of luchtvaartexploitant nul of positief is, zou de "Dynamische nalevingsstatus" gelijk moeten zijn aan "A". Het zou echter kunnen dat de "Nalevingsstatus bekendgemaakt op 1 mei j.l." nog niet gelijk is aan "A" ten gevolge van onvoldoende of laattijdige inlevering in de voorbije jaren.

   Aarzel niet om de helpdesk van het register te contacteren voor bijkomende informatie...

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]