Vertrouwelijkheidsverklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy inzake persoonlijke gegevens

1. Algemeen

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en zijn afdeling Klimaatverandering respecteren de privacy van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, kan persoonlijke informatie aan de gebruiker worden gevraagd. In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens, vrij verkeer van deze gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG genoemd).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende, relevante en beperkte manier worden verwerkt tot htegeen nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Voor de toepassing van artikel 4, 1° van de AVG, zijn persoonlijke gegevens "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de betrokken persoon genoemd); wordt beschouwd als "een identificeerbare natuurlijke persoon" een natuurlijke persoon. persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiegegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, paranormale, economische, culturele of sociale identiteit".

3. Wie is de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?

Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De functionaris voor gegevensbescherming is de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de DPO via het e-mailadres dpo@health.belgium.be ou via of via het postadres :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Functionaris voor gegevensbescherming
Eurostation – blok 2
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

4. Welke gegevens worden verwerkt door de afdeling Klimaatverandering en voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen de geraadpleegde servers mogelijk automatisch de volgende gegevens verzamelen:

 • het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment van verbinding
 • de datum en het tijdstip van uw toegang tot deze dienste
 • de bezochte pagina's
 • de gebruikte browser
 • het platform en/of besturingssysteem dat op uw computer of mobiele apparaat is geïnstalleerd
 • de zoekmachine en sleutelwoorden die worden gebruikt om deze website te vinden
 • de gedownloade bestanden
 • de taalkeuze
 • de website van waaruit u op deze website bent terechtgekomen

Deze informatie en gegevens worden uitsluitend verwerkt om het aantal gebruikers in de verschillende secties van de site te meten en verbeteringen aan te brengen. Deze zullen nooit worden gebruikt om een ​​gebruikersprofiel op te stellen.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens verwerkt door de afdeling Klimaatverandering?

 • U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Sommige van deze rechten zijn slechts in beperkte omstandigheden van toepassing.
 • U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens verwerkt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 • U heeft het recht om zo snel mogelijk een rechtzetting van onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf te verkrijgen. Gezien het doel van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens over uzelf te laten vervolledigen.
 • U heeft het recht om, in bepaalde gevallen waarin de AVG voorziet, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen.
 • U heeft het recht om, in bepaalde gevallen waarin de AVG voorziet, zich te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U heeft het recht om, in bepaalde gevallen waarin de AVG voorziet, uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te laten wissen.

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, u kunt de juistheid ervan controleren en u kunt verzoeken om eventuele fouten in verband met deze gegevens te corrigeren. Voor dit doel kunt u contact opnemen met de sitemanager, de afdeling Klimaatverandering.

7. Rechtsmiddelen

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit en een gerechtelijk beroep in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden geëerbiedigd of dat er een verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt die een schending is tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een ​​klacht in te dienen, stuurt u uw verzoek naar het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail : commission@privacycommission.be

8. Update van het privacybeleid

Dit beleid is onderhevig aan mogelijke updates. U wordt daarom gevraagd om het episodisch te lezen om op de hoogte te worden gehouden. Het bijgewerkte beleid zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]