Wettelijk kader

Het register voor broeikasgassen werd ontwikkeld en wordt onderhouden overeenkomstig de bepalingen in de internationale regelgeving onder de UNFCCC (de CMP-beslissingen), de Europese wetgeving en de nationale wetgeving.

Internationale regelgeving (UNFCCC)

De internationale regelgeving opgesteld in CMP beslissingen onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC), reguleren de internationale emissiehandel tussen Partijen van het Protocol van Kyoto. Deze regelgeving werd vertaald in technische specificaties, de zogenaamde Data Exchange Standards, kortweg DES die een resem basisregels en -voorwaarden opleggen voor de ontwikkeling en het beheer van nationale registers voor broeikasgassen.

Europese wetgeving

De Europese wetgeving bepaalt de regels waaraan de Europese registers moeten voldoen; zij vormt de basis voor het Europese emissiehandelssysteem, de EU-ETS. Zo legt deze wetgeving onder andere de basis vast voor de nalevingsverplichtingen van vaste installaties en luchtvaartexploitanten, daarnaast laat zij toe dat de registeradministrateur vereist dat de gebruikers en rekeningen in het register voldoen aan aanvaardbare bepalingen en voorwaarden inzake beveiliging, bepaalt zij de regels voor transacties in de EU-ETS, bepaalt zij de verantwoordelijkheden van zowel de gebruikers, rekeninghouders als de registeradministrateur,...

De basiswetgeving voor de EU-ETS zijn de ETS-Richtlijn en de Registerverordening:

 • De Europese Richtlijn inzake emissiehandel, Richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003, vormt de basis voor een gemeenschappelijk systeem van verhandelbare emissierechten tussen de Europese lidstaten volgens gedetailleerde specificaties.
 • De Europese registerverordening Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 920/2010 en 1193/2011 van de Commissie vormt momenteel de wettelijke basis voor het Europese registersysteem.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register.

Daarnaast is er ook nog andere Europese wetgeving van toepassing op de EU-ETS:

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1844 van de Commissie van 13 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto na 2012 (o.a. true-up en carry-over).
 • Verordening (EU) Nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG.
 • Verordening (EU) Nr. 550/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van beperkingen op het gebruik van internationale kredieten uit projecten op het gebied van industriële gassen. Deze verordening verbiedt het gebruik van internationale kredieten uit projecten met betrekking tot trifluormethaan (HFK-23) en distikstofoxide (N2O) afkomstig van de productie van adipine voor naleving onder de EU-ETS.
 • Verordening (EU) Nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (VEILING).
 • Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (Mifid II).
 • Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (Koppelingsovereenkomst/Linking Agreement).

Fase III (2013-2020)

 • Verordening (EU) Nr. 1123/2013 van de Commissie van 8 november 2013 tot vaststelling van rechten op het gebruik van internationale kredieten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (RICE).
 • Verordening (EU) Nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (Verordening inzake monitoring en rapportering - MRR).
 • Verordening (EU) Nr. 600/2012 van de Commissie inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (Verordening inzake accreditatie en verificatie - AVR).
 • Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2021 te voldoen (ESD).

Fase IV (2021-2030)

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1124 van de Commissie van 13 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 wat betreft de werking van het EU-register overeenkomstig Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.
 • Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013.
 • Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (ESR).

Belgische wetgeving

Bijkomende gebruikersbepalingen en -voorwaarden voor het gebruik van het nationaal register zijn vastgelegd in nationale wetgeving via een Koninklijk Besluit en de bijkomende voorwaarden aan dit KB:

 • Het Koninklijk Besluit van 21 juli 2017 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden van toepassing op de gebruikers ervan.
 • Bijkomende voorwaarden betreffende het beheer en de sluiting van exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen (laatst gewijzigd op 15/03/2021)

Andere nationale wetgeving die van toepassing is:

Gebruikers moeten er bij internationale transacties steeds rekening mee houden dat de registeradministrateur van het register waartoe de tegenpartij behoord eveneens bepalingen en voorwaarden aan de transacties kan opleggen.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]