Transactie-types

Een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) kan via de interface van het register emissie-eenheden transfereren. Om dit te doen, moet de AR naar de details van zijn/haar rekening gaan (via "Rekeningen" > "Gegevens bekijken"), vervolgens het tabblad "Saldo" selecteren en tenslotte op de knop "Transactie voorstellen" klikken.

Er bestaan verschillende types transacties:

 • Overdracht van emissierechten (EUA, EUAA, CHU en CHUA)
  Overdracht van Kyoto-eenheden (AAU, RMU, ERU, CER, lCER en tCER)

  Om een overdracht van emissie-eenheden vanaf een (luchtvaart)exploitanttegoedrekening te kunnen uitvoeren, moet de doelrekening eerst aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) toegevoegd worden.

  Om een ​​overdracht van emissierechten of Kyoto-eenheden te kunnen doen, moet een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) de overdracht initiëren, waarna een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) deze moet goedkeuren.

  De goedkeuring van een overdracht gebeurt door het goedkeuren van de bijbehorende taak in het register (zie ook Een taak goedkeuren of afwijzen (Taakbeheer)).

  Bilaterale transacties:

  Bij het invoeren van een overdracht moet men verplicht aanduiden of het al dan niet om een bilaterale transactie gaat.

  • Een bilaterale transactie is een over-the-counter-transactie tussen twee entiteiten zonder tussenpersonen.
  • Overdrachten die zijn geregistreerd op een marktplatform of die worden gecleard bij een centrale tegenpartij zijn voorbeelden van niet-bilaterale transacties.
  • Overdrachten tussen verschillende rekeningen van dezelfde rekeninghouder zijn niet bilateraal.

  Het 4-ogenprincipe:

  Overdrachten buiten de TAL toestaan (OHA/AOHA):

  • (Luchtvaart)exploitanttegoedrekeningen kunnen er expliciet voor kiezen om overdrachten toe te staan naar rekeningen die niet op hun TAL staan (meer informatie kunt u hier terugvinden); voor handelsrekeningen is dit steeds toegestaan.
  Overdrachten van emissierechten naar rekeningen die niet op de TAL staan, zijn steeds onderworpen aan de goedkeuring door een tweede AR (4-ogenprincipe).

  Voor gedetaileerde informatie over alle transactieregels raadpleegt u best de deze pagina.

 • Inlevering van emissierechten (EUA, EUAA, CHU en CHUA)

  Elke exploitant en vliegtuigexploitant moet elk jaar voor het einde van de maand april zijn (geverifieerde) emissies van het voorgaande jaar compenseren. Deze compensatie gebeurt door het inleveren van een hoeveelheid algemene emissierechten (luchtvaartexploitanten mogen ook luchtvaartemissierechten inleveren) die minstens gelijk is aan de hoeveelheid geverifieerde emissies. Een eventueel teveel (of tekort) aantal ingeleverde emissierechten zal verrekend worden in de naleving voor het volgende jaar en zal dus overgedragen worden naar fase IV 2021-2030.

  Om emissierechten in te leveren van een (vliegtuig)exploitanttegoedrekening, moet een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) de inlevering initiëren, waarna een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) deze moet bevestigen. Alleen als de rekeninghouder expliciet heeft verzocht om de afschaffing van het 4-ogenprincipe, kan een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) de inlevering alleen uitvoeren (zie hier voor meer informatie).

  Op het moment dat een AR een inleveringstransactie invoert, zal het register duidelijk de gecumuleerde geverifieerde emissies, de hoeveelheid reeds ingeleverde emissierechten en het nalevingscijfer weergeven. Het nalevingscijfer geeft aan of er al dan niet reeds voldoende emissierechten werden ingeleverd.

  Een negatief nalevingscijfer geeft aan dat deze hoeveelheid emissierechten nog moet ingeleverd worden opdat de installatie of luchtvaartexploitant aan zijn nalevingsverplichtingen zou voldoen.
  Zwitsers emissierechten (CHU/CHUA) kunnen ook ingeleverd worden door (luchtvaart)exploitanten.
  Exploitanten van vaste installaties mogen allen maar algemene emissierechten (EUA/CHU) inleveren voor hun naleving in fase III (2013-2020); voor hun naleving in fase IV (2021-2030) kunnen zij daarnaast ook luchtvaartemissierechten (EUAA/CHUA) inleveren.
 • Afschrijving van emissierechten (EUA, EUAA, CHU en CHUA) - deletion
  Vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden (AAU, RMU, CER, lCER and tCER) - voluntary cancellation

  Gebruikers kunnen op vrijwillige basis emissie-eenheden uit de EU-ETS verwijderen door emissierechten af te schrijven of door Kyoto-kredieten vrijwillig te annuleren via de interface van het register. Deze actie verwijdert de emissie-eenheden effectief van het systeem en garandeert dus dat deze eenheden niet langer gebruikt of overgedragen kunnen worden (bv. voor nalevingsverplichtingen).

  Door het afschrijven of annuleren van emissie-eenheden vermindert men dus de globale uitstoot effectief met het equivalent van één ton CO2.
 • Exchange CER, ERU units for Phase 3 allowances

  In fase III (2013-2020) van de EU-ETS kunnen CERs en ERUs niet langer rechtstreeks ingeleverd worden. Deze kredieten moeten eerst ingewisseld worden voor algemene emissierechten (EUAs, in geval van een OHA) of voor luchtvaartemissierechten (EUAAs, in geval van een AOHA). De EUA's of EUAA's die u ontvangt na de inwisseling van internationale kredieten kunnen niet onderscheiden worden van andere EUA's of EUAA's en kunnen dus rechtstreeks voor de inlevering (om te voldoen aan de nalevingsverplichting) gebruikt worden.

  Per vaste installatie en luchtvaartexploitant geeft het kredietrecht aan hoeveel internationale kredieten kunnen ingewisseld worden voor emissierechten. Zie hieronder voor informatie over de berekening van het kredietrechttypes emissie-eenheden.

  Een deel van uw kredietrecht kan reeds opgebruikt zijn in fase II (2008-2012) of zou reeds ingewisseld kunnen zijn in de voorgaande jaren. Het is enkel het resterend kredietrecht dat u nog voor inwisselingstransacties kunt gebruiken.

  Uw kredietrecht en resterend kredietrecht van uw installatie of luchtvaartexploitant wordt in het register getoond onder het tabblad "Saldo" in de details van uw rekening (dit bereikt u door op het saldo van de respectieve rekening te klikken in het menu "Rekeningen").

  Technisch gezien bestaat de inwisseling uit een uitgaande transactie (type 10-71) van de internationale kredieten naar de centrale EU-rekening EU-100-5022590-0-XX, automatisch en onmiddelijk gevolgd door een inkomende transactie (type 10-72) van algemene emissierechten (luchtvaartemissierechten in geval van een luchtvaartoperator) vanaf de centrale EU-rekening EU-100-5022593-0-XX.

  U kunt enkel eligible internationale kredieten (CER's en ERU's) inwisselen voor emissierechten.
  Een inwisselingstransactie moet steeds door een tweede persoon bevestigd worden (tenzij het 4-ogenprincipe afgeschaft expliciet werd).
  Een eventueel resterend kredietrecht is niet langer geldig vanaf 1 mei 2021 en gaat dan verloren. Een uitwisseling van internationale kredieten (CER/ERU) moet dus vóór die datum plaatsvinden.

Een overdracht is een bepaald type transactie!

Beperkingen op het inwisselen van internationale kredieten (CERs en ERUs)

In fase III (2013-2020) van de EU-ETS bepaalden de bevoegde autoriteiten de kwantitatieve limieten voor elke installatie gebaseerd op geharmoniseerde regels:

 • Indien de installatie een kosteloze toewijzing had of een toelating had om internationale kredieten te gebruiken tijdens fase II (2008-2012), dan wordt het kredietrecht vastgelegd op 11% van de kosteloze toewijzing gedurende die fase II (2008-2012).
 • Indien de installatie geen kosteloze toewijzing had of geen toelating had om internationale kredieten te gebruiken tijdens fase II (2008-2012), of indien de installatie pas na 2012 onder de EU-ETS viel, wordt het kredietrecht vastgelegd op 4,5% van de geverifieerde emissies in de huidige fase (2013-2020).
 • Het kredietrecht kan ook berekend worden op basis van een combinatie van beide bovenstaande methodes in het geval van een significante capaciteitsverhoging of in het geval van een nieuwkomer ten gevolge van de uitbreiding van de draagwijdte van de richtlijn, of in het geval van bepaalde fusies of opsplitsingen van installaties,...
 • Voor luchtvaartexploitanten is het kredietrecht vastgelegd op 1,5% van de geverifieerde emissies in fase III (2013-2020) bovenop de limiet die reeds toegekend was voor het jaar 2012.

Alle limieten werden berekend en verzameld in de nationale kredietrechtentabel, door de Nationale Klimaatcomissie voorgelegd aan de Europese Commissie en goedgekeurd in 2014. Er zijn reeds verscheidene wijzigingen (bv. voor nieuwkomers) aan de tabel aangebracht sinds de initiële goedkeuring en ieder jaar wordt er bij het opladen van de geverifieerde emissies een herberekening van alle kredietrechten gemaakt.

De actuele status van de Belgische kredietrechttabel is terug te vinden op de website van de EUTL: http://ec.europa.eu/environment/ets/ice.do?languageCode=en®istryCode=BE&accountFullTypeCode=-1&iceInstallationId=&search=Search¤tSortSettings=.

Aangezien het initiële kredietrecht berekend werd door de bevoegde autoriteiten gebaseerd op geharmoniseerde regels, stelt u uw vragen in verband met uw initieel kredietrecht bij voorkeur rechtstreeks aan uw bevoegde autoriteit.

Een eventueel resterend kredietrecht is niet langer geldig vanaf 1 mei 2021 en gaat dan verloren. Een uitwisseling van internationale kredieten (CER/ERU) moet dus vóór die datum plaatsvinden.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]