Transactie-types

Een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) kan via de interface van het register emissie-eenheden transfereren. Om dit te doen, moet de AR naar de details van zijn/haar rekening gaan (via "Rekeningen" > "Gegevens bekijken"), vervolgens het tabblad "Saldo" selecteren en tenslotte op de knop "Transactie voorstellen" klikken.

Er bestaan verschillende types transacties:

 • Overdracht van emissierechten
  Overdracht van AAU, RMU, ERU, CER, lCER en tCER

  Om een overdracht van emissie-eenheden vanaf een gebruikersrekening te kunnen uitvoeren, moet de doelrekening eerst aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) toegevoegd worden. Enkel vanaf een handelsrekening waarp er minstens één AAR aangeduid is, kan men emissie-eenheden overdragen naar een doelrekening zonder dat deze doelrekening aan de TAL moet toegevoegd worden.

  Indien er één of meerdere bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers (AAR's) op de rekening aangeduid zijn, dan moet een AAR een transactie goedkeuren van zodra dat deze ingevoerd werd door een AR. De goedkeuring van de transactie gebeurt door het goedkeuren van de overeenkomstige taak in de takenlijst in het register.

  Zie ook het goedkeuren of weigeren van een taak (taakbeheer).

  Voor gedetaileerde informatie over alle transactie-regels raadpleegt u best de deze pagina.

 • Inlevering van emissierechten

  Elke exploitant en vliegtuigexploitant moet elk jaar voor het einde van de maand april zijn (geverifieerde) emissies van het voorgaande jaar compenseren. Deze compensatie gebeurt door het inleveren van een hoeveelheid algemene emissierechten (luchtvaartexploitanten mogen ook luchtvaartemissierechten inleveren) dat minstens gelijk is aan de hoeveelheid geverifieerde emissies. Een eventueel teveel aantal ingeleverde emissierechten zal verrekend worden in de naleving voor het volgende jaar (en dit tot het einde van de periode 2013-2020).

  Op het moment dat een AR een inleveringstransactie invoert, zal het register duidelijk de gecumuleerde geverifieerde emissies, de hoeveelheid reeds ingeleverde emissierechten en het nalevingscijfer weergeven. Het nalevingscijfer geeft aan of er al dan niet reeds voldoende emissierechten werden ingeleverd.

  Een negatief nalevingscijfer geeft aan dat deze hoeveelheid emissierechten nog moet ingeleverd worden opdat de installatie of luchtvaartexploitant aan zijn nalevingsverplichtingen zou voldoen.
 • Afschrijving van emissierechten (deletion)
  Vrijwillige annulering van AAU, RMU, CER, lCER and tCER (voluntary cancellation)

  Gebruikers kunnen op vrijwillige basis emissie-eenheden uit de EU-ETS verwijderen door emissierechten af te schrijven of door Kyoto-kredieten vrijwillig te annuleren via de interface van het register. Deze actie verwijdert de emissie-eenheden effectief van het systeem en garandeert dus dat deze eenheden niet langer gebruikt of overgedragen kunnen worden (bv. voor nalevingsverplichtingen).

  Door het afschrijven of annuleren van emissie-eenheden vermindert men dus de globale uitstoot effectief met het equivalent van één ton CO2.
 • Exchange CER, ERU units for Phase 3 allowances

  In de huidige periode (CP2, 2013-2020) kunnen CER's en ERU's niet langer rechtstreeks ingeleverd worden. Deze kredieten moeten eerst ingewisseld worden voor algemene emissierechten (EUA's, in geval van een OHA) of voor luchtvaartemissierechten (aEUA's, in geval van een AOHA). Deze inwisseling moet door een gemachtigde vertegenwoordiger ingevoerd worden in het register en moet door een tweede persoon bevestigd worden. De EUA's of aEUA's die u ontvangt na de inwisseling van internationale kredieten kunnen niet onderscheiden worden van andere EUA's of aEUA's en kunnen dus rechtstreeks voor de inlevering (om te voldoen aan de nalevingsverplichting) gebruikt worden.

  Per vaste installatie en luchtvaartexploitant geeft het kredietrecht aan hoeveel internationale kredieten kunnen ingewisseld worden voor emissierechten. Zie hieronder voor informatie over de berekening van het kredietrechttypes emissie-eenheden.

  Een deel van uw kredietrecht kan reeds opgebruikt zijn in de voorgaande periode (CP1, 2008-2012) of zou reeds ingewisseld kunnen zijn in de voorgaande jaren. Het is enkel het resterend kredietrecht dat u nog voor inwisselingstransacties kunt gebruiken.

  Een inwisselingstransactie moet steeds door een tweede persoon bevestigd worden!
  Uw kredietrecht en resterend kredietrecht van uw installatie of luchtvaartexploitant wordt in het register getoond onder het tabblad "Saldo" in de details van uw rekening (via het menu "Rekeningen" > "Gegevens bekijken").
  U kunt enkel eligible internationale kredieten (CER's en ERU's) inwisselen voor emissierechten.

Een overdracht is een bepaald type transactie!

Beperkingen op het inwisselen van internationale kredieten (CER's en ERU's)

In de huidige nalevingsperiode (2013-2020) van de EU-ETS bepalen de bevoegde autoriteiten (CA) de kwantitatieve limieten voor elke installatie gebaseerd op geharmoniseerde regels:

 • Indien de installatie een kosteloze toewijzing had of een toelating had om internationale kredieten te gebruiken tijdens de voorgaande periode (CP1, 2008-2012), dan wordt het kredietrecht vastgelegd op 11% van de kosteloze toewijzing gedurende deze periode (CP1, 2008-2012).
 • Indien de installatie geen kosteloze toewijzing had of geen toelating had om internationale kredieten te gebruiken tijdens de voorgaande periode (CP1, 2008-2012), of indien de installatie pas na 2012 onder de EU-ETS viel, wordt het kredietrecht vastgelegd op 4,5% van de geverifieerde emissies in de huidige periode (2013-2020).
 • Het kredietrecht kan ook berekend worden op basis van een combinatie van beide bovenstaande methodes in het geval van een significante capaciteitsverhoging of in het geval van een nieuwkomer ten gevolge van de uitbreiding van de draagwijdte van de richtlijn, of in het geval van bepaalde fusies of opsplitsingen van installaties,...
 • Voor luchtvaartexploitanten is het kredietrecht vastgelegd op 1,5% van de geverifieerde emissies in de huidige periode (CP2, 2013-2020) bovenop de limiet die reeds toegekend was voor het jaar 2012.

Alle limieten werden berekend en verzameld in de nationale kredietrechtentabel, door de Nationale Klimaatcomissie voorgelegd aan de Europese Commissie en goedgekeurd in 2014. Er zijn reeds verscheidene wijzigingen (bv. voor nieuwkomers) aan de tabel aangebracht sinds de initiële goedkeuring en ieder jaar wordt er bij het opladen van de geverifieerde emissies een herberekening van alle kredietrechten gemaakt.

De actuele status van de Belgische kredietrechttabel is terug te vinden op de website van de EUTL: http://ec.europa.eu/environment/ets/ice.do?languageCode=en®istryCode=BE&accountFullTypeCode=-1&iceInstallationId=&search=Search¤tSortSettings=.

Aangezien het initiële kredietrecht berekend werd door de bevoegde autoriteiten gebaseerd op geharmoniseerde regels, stelt u uw vragen in verband met uw initieel kredietrecht bij voorkeur rechtstreeks aan uw bevoegde autoriteit.