Types emissie-eenheden

Meest voorkomende types emissie-eenheden

 • Emissierechten onder de EU-ETS...

  EUA Algemeen emissierecht Dit zijn emissierechten die gegenereerd werden overeenkomstig de Richtlijn 2003/87/EG (met uitzondering van artikel 3c §2). Deze emissierechten kunnen door exploitanten en luchtvaartexploitanten gebruikt worden voor hun nalevingsverplichtingen.
  aEUA Luchtvaart-
  emissierecht
  Dit zijn emissierechten die gegenereerd werden overeenkomstig artikel 3c §2 van de Richtlijn 2003/87/EG. Deze emissierechten kunnen door luchtvaartexploitanten gebruikt worden voor hun nalevingsverplichtingen.
 • KYOTO-EENHEDEN
  • Internationale kredieten voor de emissiehandel onder het Protocol van Kyoto. Deze eenheden kunnen binnen bepaalde beperkingen gebruikt worden in de EU-ETS.

   CER Gecertificeerde emissiereductie-eenheid (Certified Emission Reduction Unit) CDM-emissiereductie-projecten (Clean Development Mechanism) in landen die geen verplichtingen hebben onder het Protocol van Kyoto (KP) kunnen gecertificeerde emissiereductie-eenheden genereren. Deze eenheden kunnen door exploitanten en luchtvaartexploitanten - onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaalde limiet - ingewisseld worden voor algemene, respectievelijk luchtvaartemissierechten.
   Op basis van de projectidentificator kunt u via de website van het CDM-register (http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html) gedetailleerde informatie opvragen van de oorsprong van de CER's. De projectidentificator of het projectnummer van een CER wordt in het register getoond op pagina met het saldo van uw rekening.
   Belangrijk: Somige CER's, namelijk ineligible CER's, kunnen niet langer gebruikt worden in de EU-ETS!
   ERU Emissiereductie-eenheid (Emission Reduction Unit) Een emissie-eenheid die omgezet werd van een AAU of een RMU (zie ook verder) gebaseerd op een zogenaamd Joint Implementation-project (JI-project) in een land dat verplichtingen heeft onder het Protocol van Kyoto. Deze eenheden kunnen door exploitanten en luchtvaartexploitanten - onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaalde limiet - ingewisseld worden voor algemene, respectievelijk luchtvaartemissierechten.
   Belangrijk: Somige ERU's, namelijk ineligible ERU's, kunnen niet langer gebruikt worden in de EU-ETS!
  • AAU Toegewezen eenheid (Assigned Amount Unit) Dit zijn eenheden die toegewezen worden aan landen die het Protocol van Kyoto onderschreven hebben (bv. België) en dit voor elke nalevingsperiode.
   lCER Langetermijn gecertificeerde emissiereductie-eenheid Dit zijn eenheden die zijn verleend voor een projectactiviteit voor bebossing of herbebossing in het kader van het CDM (Clean Development Mechanism). Deze eenheden vervallen aan het eind van de periode van emissiereductiecreditering voor de projectactiviteit voor bebossing of herbebossing in het kader van het CDM-project waarvoor zij zijn verleend.
   tCER Tijdelijke gecertificeerde emissiereductie-eenheid Dit zijn eenheden die zijn verleend voor een projectactiviteit voor bebossing of herbebossing in het kader van het CDM (Clean Development Mechanism). Deze eenheden vervallen aan het eind van de verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto die volgt op de verbintenisperiode waarin zij zijn verleend.
   RMU Verwijderingseenheid (Removal Unit) Dit zijn eenheden die toegewezen worden aan landen die het Protocol van Kyoto onderschreven hebben en dit specifiek voor zogenaamde LULUCF-activiteiten. LULUCF staat voor landgebruik, wijziging in het landgebruik en bosbeheer (Land Use, Land Use Change and Forestry).

 • Elk van deze eenheden vertegenwoordigt het equivalent van één ton CO2.

  Sedert juli 2013 kunnen gebruikersrekeningen in het EU-gedeelte van het Belgisch register enkel eenheden aanhouden die gebruikt kunnen worden onder de EU-ETS, met name: EUA's, aEUA's, eligible CER's en eligible ERU's (zie ook hieronder).

  Eligibility van internationale kredieten (CER's en ERU's)

  Sedert 1 januari 2013 kunnen CER's gegenereerd uit projecten met betrekking tot HFK-23 en N2O afkomstig van de productie van adipinezuur niet langer gebruikt worden voor de naleving onder de EU-ETS, en dit overeenkomstig Verordening (EU) nr. 550/2011 van 7 juni.

  Daarenboven kunnen sinds 2014 ook sommige ERU's niet langer gebruikt worden onder de EU-ETS en dit bij het in voege treden van Verordening (EU) nr. 389/2013 van 4 mei 2013. Het betreft hier voornamelijk ERU's zoals gespecifieerd wordt in artikel 58 (2) van deze verordening, namelijk zogenaamde track 1-ERU's van projecten in derde landen (die niet onder de EU-ETS vallen), die geregistreerd zijn na 2012 en voor de welke de reducties van emissies pas plaatsvonden na 2012.

  Vanaf 1 april 2015 zijn ook internationale kredieten (CER's en ERU's) die gegenereerd werden ten gevolge van emissiereducties in de eerste nalevingsperiode (CP1, 2008-2012) niet langer eligible voor gebruik bij de naleving onder de EU-ETS.

  Alle internationale kredieten (CER's en ERU's) die niet langer onder de EU-ETS aangehouden kunnen worden, worden als "ineligible" gemarkeerd in het register. Deze kredieten kunnen niet langer ontvangen worden op of verhandeld worden met andere EU-rekeningen, maar enkel (en binnen bepaalde bijkomende voorwaarden) op/met een Kyoto-rekening (bijvoorbeeld type BE-121-XXX-0).

  Bij elke aankoop van internationale kredieten met de bedoeling om deze kredieten nadien in te wisselen, moet u dus eisen dat de tegenpartij u enkel kredieten aanlevert die u effectief kunt gebruiken onder de EU-ETS en dat deze op uw EU-rekening geleverd worden.

  Voor bijkomende informatie en veelgestelde vragen omtrent de eligibility van internationale kredieten verwijzen we u ook door naar de website van de Europese Commissie, DG Clima: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/faq_en.htm (in het Engels).